ПЕРЕДМОВА ДО КУРСУ

                    

 Теорія автоматичного керування (ТАК) -

наукова дисципліна, предметом вивчення якої є системи, які складаються з об'єкта та пристрою керування (автоматичного регулятора) і допоміжних елементів. ТАК виявляє загальні закономірності функціонування, які притаманні автоматичним системам різної природи, і на основі цього розробляє принципи побудови ефективних систем для керування об'єктами різного призначення. При вивченні процесів керування в ТАК абстрагуються від фізичних та конструктивних особливостей систем і замість реальних систем розглядаються їх адекватні математичні моделі. За допомогою цих моделей розв'язуються основні задачі ТАК – аналізу та синтезу автоматичних систем. При цьому широко використовуються математичні методи – теорія диференціальних рівнянь, теорія функцій комплексної змінної, перетворення Лапласа і Фур'є, матриці і т.д.

Метою курсу є – формування у студентів знань, умінь та навичок з розв’язання задач  аналізу та синтезу автоматичних систем керування за умов діяння детермінованих та випадкових збурень.

Тривалість та призначення курсу  – весняний семестр (18 тижнів). Кожна тема розрахована на один календарний тиждень. Передбачається, що на навчання в курсі треба витрачати приблизно 5 годин на тиждень. Курс призначений для студентів Національного університету харчових технологій, які навчаються за спеціальністю  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Вимоги до студентів: Для вивчення курсу потрібна підготовка:

  • з  дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Числові методи», «Електротехніка та електромеханіка», «Електроніка та мікросхемотехніка», «Комп’ютерні технології та програмування»;
  • необхідно вміти програмувати в пакеті MATLAB/Simulink.

Результати навчання: Отримані знання з даної дисципліни формують у майбутніх фахівців системне мислення та цілісне уявлення щодо явищ світу техніки, соціального середовища, синтезують знання студентів з математики, фізики і інших природничих дисциплін, надають наочні приклади їх конструктивного застосування.

Автори курсу:  проф. Ладанюк Анатолій Петрович, доц. Сашньова Мар'яна Василівна; доц. Власенко Лідія Олександрівнакафедра "Інтегрованих автоматизованих систем управління".