курс подготовки  офицеров, призванных с запаса на курсы переподготовки та повышения квалификации по инженерному делу

Метою викладання навчальної дисципліни “Інженерна підготовка” є набуття курсантами теоретичних знань та практичних навичок з військово-інженерної справи, які необхідні для їхньої практичної діяльності щодо виконання обов’язків командира підрозділу за фахом, навчання організовувати інженерне забезпечення підпорядкованого підрозділу в різних умовах бойової обстановки.

 1. Знання та розуміння правових засад функціонування держави і основ законодавства України, системи забезпечення національної безпеки України, сутності та основних питань етики збройної боротьби, професії офіцера.
 2. Здатність оцінювати противника та прогнозувати найбільш ймовірні варіанти його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою. 
 3. Здатність виконувати функціональні обов’язки в ході навчально-бойової діяльності підрозділу. 
 4. Здатність працювати автономно та в команді (включаючи навички лідерства), виконуючи посадові обов’язки за посадою призначення в ході повсякденної діяльності та бойового застосування озброєння та військової техніки підрозділу. 

Навчити та прищепити курсантам уміння і навички самостійного управління військовими підрозділами, організації службових стосунків і особистої роботи, виконання вимог керівних документів з питань управління військовими підрозділами.

 Компетентності, яки набуваються під час засвоєння навчальної дисципліни

1. Здатність спілкуватися іноземною мовою, здійснювати мовну комунікацію з метою співпраці з підрозділами збройних сил держав – членів НАТО.

2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, стійко переносити фізичні навантаження, нервово-психічні напруження і несприятливі фактори професійної діяльності.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що склалася.

4. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань
 і взятих обов’язків.

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

6. Визначеність і наполегливість у виконанні обов’язків і поставлених завдань.

Мета: навчити та прищепити курсантам методологічні основи теорії розвитку воєнного мистецтва, уміння і навички в різних умовах обстановки самостійно управляти військовими підрозділами, основаними на досвіді минулого, що в результаті сприятиме організації службових стосунків і особистої роботи, виконанню вимог керівних документів з питань виконання професійної службової діяльності.

Завдання: виробити у курсантів цілісні уявлення про воєнну історію, як науку, що вивчає війни та збройні сили минулого, залежно від матеріально-технічних, соціально-економічних та політичних умов життя суспільства та засвоїти досвід методів і способів ведення боїв (бойових дій), які застосовувалися у всесвітніх війнах і у локальних конфліктах збройними силами провідних країн світу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен розвивати такі компетенції:

1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

2. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

3. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і взятих обов’язків.

5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

8. Здатність оцінювати противника та прогнозувати найбільш ймовірні варіанти його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою.

9. Здатність працювати автономно та в команді (включаючи навички лідерства), виконуючи посадові обов’язки в ході бойового застосування та повсякденної діяльності підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України).

10. Здатність впроваджувати моделі, методології й організацію процесу розробки управлінського рішення під час виконання службових обов’язків.

11. Здатність опанувати знаннями основних теоретичних положень, пов’язаних з логікою командирської діяльності.

У навчальному курсі “Організація військового зв’язку” розглянуті основи організації зв’язку в Збройних силах України, характеристика видів та родів військового зв’язку і способи їх організації; новітні засоби зв’язку прийняті на озброєння, управління зв’язком, основи радіоелектронної боротьби та організація зв’язку у механізованому (танковому) батальйоні з врахуванням досвіду організації та забезпечення зв’язку в тактичній ланці управління під час проведення антитерористичної операції.

Компетентності, які набуваються під час засвоєння навчальної дисципліни

 1. Здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що склалася.
 2. Знання та розуміння у сфері бронетанкового озброєння та техніки в ході її підготовки, обслуговування, відновлення та ведення бою.
 3. Знання та розуміння основних властивостей систем, комплексів і зразків бронетанкового озброєння та військової техніки.
 4. Здатність застосовувати штатне озброєння та військову техніку підрозділу.
 5. Здатність планувати, організовувати і застосовувати озброєння та військову техніку у бою підрозділом.
 6. Знання і розуміння технічних характеристик озброєння та військової техніки армій держав-членів НАТО і противника, способів їх дій.
 7. Здатність до самоосвіти, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, проводити її аналіз і надавати критичну оцінку.

Мета: навчити та прищепити курсантам методологічні основи теорії розвитку воєнного мистецтва, уміння і навички в різних умовах обстановки самостійно управляти військовими підрозділами, основаними на досвіді минулого, що в результаті сприятиме організації службових стосунків і особистої роботи, виконанню вимог керівних документів з питань виконання професійної службової діяльності.

Завдання: виробити у курсантів цілісні уявлення про воєнну історію, як науку, що вивчає війни та збройні сили минулого, залежно від матеріально-технічних, соціально-економічних та політичних умов життя суспільства та засвоїти досвід методів і способів ведення боїв (бойових дій), які застосовувалися у всесвітніх війнах і у локальних конфліктах збройними силами провідних країн світу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен розвивати такі компетенції:

1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

2. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

3. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і взятих обов’язків.

5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

8. Здатність оцінювати противника та прогнозувати найбільш ймовірні варіанти його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою.

9. Здатність працювати автономно та в команді (включаючи навички лідерства), виконуючи посадові обов’язки в ході бойового застосування та повсякденної діяльності підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України).

10. Здатність впроваджувати моделі, методології й організацію процесу розробки управлінського рішення під час виконання службових обов’язків.

11. Здатність опанувати знаннями основних теоретичних положень, пов’язаних з логікою командирської діяльності.

Загальна мета навчальної дисципліни

Навчити та прищепити курсантам уміння і навички самостійного управління військовими підрозділами, організації службових стосунків і особистої роботи, виконання вимог керівних документів з питань управління військовими підрозділами.

 Компетентності, яки набуваються під час засвоєння навчальної дисципліни

1. Здатність спілкуватися іноземною мовою, здійснювати мовну комунікацію з метою співпраці з підрозділами збройних сил держав – членів НАТО.

2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, стійко переносити фізичні навантаження, нервово-психічні напруження і несприятливі фактори професійної діяльності.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що склалася.

4. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань
 і взятих обов’язків.

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

6. Визначеність і наполегливість у виконанні обов’язків і поставлених завдань.