Електронний курс-ресурс "Вступ до спеціальності(ДІМП)"

кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Рівень: бакалавр

Рік навчання: перший

Семестр: перший

Предметом навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" є знайомство студентів з історичними умовами появи перекладачів-професіоналів, загальною характеристикою сучасного стану перекладацької справи і сучасним етапом становлення перекладознавства як науки.

Мета і завдання:

 • практичне оволодіння знаннями у галузі таких її напрямків, як поняття про переклад і його сутність, одиниці перекладу, вихідний текст, переклад і функціональні стилі мови, класифікація текстів;
  • знайомство з історією та досягненнями університету, факультету та випускової кафедри;
  •  інформування студентів про порядок організації навчального процесу в НТУ «ХПІ»;
  •  ознайомлення з можливостями студентів НТУ «ХПІ» щодо реалізації власної освітньої та науково-дослідної діяльності;
  •  надання інформації щодо можливості участі студентів у міжнародних проектах, організації побуту, відпочинку, участі у спортивних та культурно-масових заходах;
  •  ознайомлення з основними нормативно – правовими документами, що регламентують навчальний процес  НТУ «ХПІ»;
  •  інформування про соціально – правовий захист студента;
  •  забезпечення у студентів бази знань основних понять і термінів, що стосуються спеціальності та спеціалізації;
  •  формування у студентів системних уявлень про зміст і умови майбутньої професійної діяльності;
  •  ознайомлення з можливостями працевлаштування, головними вимогами потенційних роботодавців.

Види контролю знань: підсумкова контрольна робота

Мова викладання: українська

Практика: немає

Лабораторних: немає