Курс «Банківські операцї» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" денної та заочої форм навчання спеціальності 072 "Фінанси, банківська права та страхування".