Преамбула. Термін «інтелектуальне підприємництво був запропонований американським професором А. Р. Червитцем в 2002 році. У своїй статті «Intellectual Entrepreneurship. A vision for graduate education» А. Р. Червитц дотримувався думки, що «створення матеріального багатства є собою лише одну з приватних проявів підприємництва. Інтелект не може бути обмежений академічною науковою школою, а підприємництво - це не бізнес, це установка на оволодіння світом, це процес культурної інновації» [1]. Основою інтелектуального підприємництва виступають чотири ціннісні орієнтири: бачення та відкриття, власність і відповідальність, інтегральне мислення і дію, співпрацю і взаємодію. Розглядаючи інтелектуальне підприємництво як фактор конкурентної переваги в новій економіці, виділяються п'ять основних ознак інтелектуального підприємництва: 1) інтелектуальне безстрашність, яке пов'язане з наростанням складності знань і передбачає наявність здібностей до подолання труднощів пізнання; 2) інформаційна грамотність, яка проявляється у здатності швидко знаходити та обробляти необхідну інформацію; 3) толерантність до інформаційної надлишковості і невизначеності, що вирішує проблему «інтелектуального безсилля»; 4) здатність породжувати нове знання;
5) мотивація до виробництва нового знання. Орієнтація на розвиток зазначених ознак фактично означає формування індивідуальних критеріїв успіху особистості в умовах економіки знань. Дисципліна «Інтелектуальний бізнес»є дисципліною з блоку дисциплін спеціалізації і спирається на знання і навички, отримані при вивчення таких навчальних дисциплін: «Економіка організації», «Менеджмент», «Стратегія підприємства», «Маркетинг», «Інвестування», «Потенціал підприємства», «Проектний аналіз» та комплексу інших загально професійних і спеціальних дисциплін. Предметні компетенції з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» – когнітивна: розуміння правових аспектів інтелектуальної власності та вміння використовувати отримані знання в процесах управління проектами в сфері інтелектуального бізнесу; Цільова група: бакалаври, магістранти спеціальності 051, 073 Вимоги до слухачів курсу: закінчена вища освіта за програмою бакалавр, спеціаліст, магістр з будь-якої спеціальності