Курс "Правознавство" розраховано на студентів спеціальності 184 Гірництво. 

Мета дисципліни - набуття студентами теоретичних знань, вмінь та практичних навичок застосування основних понять, категорій, принципів і положень теорії держави і теорії права. Оволодіння категоріальним апаратом юриспруденції.

Завдання вивчення дисципліни:

-  засвоєння студентами принципів та змісту ключових категорій основ держави і права;

-  формування навичок роботи з нормативно-правовими актами України;

-  висвітлення на лекціях, консультація, практичних заняттях проблемних та дискусійних питань права;

-  підвищення вимог до якості знань студентів, формування у них вміння самостійно та творчо використовувати їх для розв’язання проблем професійної діяльності.

Предметом закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, які виражені в поняттях, принципах, категоріях, теоретичних конструкціях, через які розкриваються їх об’єктивні властивості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

базові поняття та категорії юриспруденції;

особливості правового регулювання в різних сферах суспільної життєдіяльності;

підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин;

механізм правового регулювання;

вміти:

аналізувати юридичні факти;

вільно орієнтуватися в системі законодавства України;

тлумачити законодавство України і правильно застосовувати норми права.