Структура курсу:


1. Психологія екстремальних та кризових ситуацій як психологічна навчальна дисципліна і причини її виникнення.
2. Предмет, мета, розділи, завдання психології екстремальних та кризових ситуацій і її зв’язок з іншими галузями психології.
3. Різні підходи до визначення поняття «надзвичайна ситуація».Забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. Визначення поняття «надзвичайна ситуація» в окремих галузях психологічних наук. 
4. Різні підходи до визначення поняття «криза». Надзвичайна ситуація як чинник кризи. Криза як джерело надзвичайних ситуацій. Визначення поняття «кризова ситуація» в психології. Наслідки дії кризової ситуації на людину.
5. Поняття «психотравмуючий чинник», «психічна травма». Типологія психотравмуючих чинників.

Курс створений  на основі підручника «Психологія екстремальних та кризових ситуацій»: для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія» / уклад. Романовський О. Г., Черкашин А. І., Фурманець Б. І., Панфілов Ю. І., Мовчан Я. О., Грінченко О. М. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – 362 с.