ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна навчальної дисципліна

ГОД2 Макроекономіка та Мікроекономіка

 

Офіційна назва освітньої програми

 «Міжнародна економіка та економіка бізнес індустрії»

«Економічна кібернетика та бізнес-аналітика»

«Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації»

«Облік і бізнес»

«Облік і оподаткування»

«Бізнес-аналітика та аудит»

 

«Банківська справа та фінансові технології»

«Фінанси та банківська справа» «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

«Менеджмент персоналу»

«Менеджмент і глобальний бізнес»

«Менеджмент»

спеціальність

051 Економіка

071 Облік та оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

 

Освітній ступінь

Бакалавр

Обсяг дисципліни в кредитах ECTS 

12 кредитів

Статус дисципліни

обов’язкова

Мета вивчення дисципліни

вивчення закономірностей функціонування ринкової економічної системи на мікроекономічному та макроекономічному рівнях.

Очікувані результати навчання

РНД 1 Здобувач демонструє знання       сутності основних економічних законів, принципів і категорій, економічної термінології, розуміння основ функціонування ринкового механізму та закономірностей розвитку економічних систем;

РНД 2  Здобувач розуміє роль і функції суб’єктів національної економіки, принципи раціональної поведінки споживачів та виробників у ринкових умовах;

РНД3 Здобувач володіє знаннями принципів та прийомів мікроекономічного та макроекономічного аналізу, використання отриманих результатів для вирішення практичних завдань;

РНД 4  Здобувач     самостійно виконує економічні розрахунки, які пов’язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем та макросистем у ринкових умовах;

РНД 5 Здобувач демонструє знання та розуміння сутності та передумов формування макроекономічної рівноваги, причин макроекономічних коливань та макроекономічної нестабільності;

РНД 6 Здобувач обирає критерії та складає судження стосовно економічної ефективності господарських явищ та процесів на мікро- та макроекономічному рівнях;

РНД 7 Здобувач використовує теоретичні положення для оцінки сучасних закономірностей і тенденцій економічного розвитку, аналізу ефективності економічної політики на мікро- та макроекономічному рівнях;

РНД 8 Здобувач володіє вмінням використання механізму дії економічних законів до економічної політики і  господарської практики, визначення місця України у світовому економічному просторі.

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Економіка як наука. Становлення і розвиток провідних економічних теорій та шкіл.

Тема 2. Базові принципи економіки. Економічні потреби та виробничі ресурси

Тема 3. Ринок, його сутність і функції. Моделі ринку.

Тема 4. Теоретичні основи мікроекономіки та методологія мікроекономічного аналізу

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія

Тема 6. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

Тема 7. Ординалістська теорія поведінки споживача

Тема 8. Аналіз поведінки споживача

Тема 9. Мікроекономічна модель підприємства

Тема 10. Витрати виробництва

Тема 11. Ринок досконалої конкуренції

Тема 12. Монопольний ринок

Тема 13. Олігополія та монополістична конкуренція

Тема 14. Ринок факторів виробництва

Тема 15. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

Тема 16. Теоретичні основи макроекономіки та її практичне значення

Тема 17. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Тема 18. Товарний ринок та його структура. Скупний попит і сукупна пропозиція.

Тема 19. Ринок праці. Зайнятість та безробіття

Тема 20. Гроші та грошовий ринок.

 Тема 21. Інфляція та її соціально-економічні наслідки.

Тема 22. Споживання, заощадження та інвестиції

Тема 23. Сукупні витрати і ВВП

Тема 24. Економічне зростання

Тема 25. Економічні коливання та макроекономічна нестабільність

Тема 26. Держава в системі макроекономічного регулювання

Тема 27. Монетарна політика

Тема 28. Відкрита економіка

Тема 29. Макроекономічна політика у відкритій економіці

 

Форми поточного та підсумкового контролю

Поточний контроль – 100 балів.

Підсумковий контроль – залік, екзамен

Мова навчання

українська

Критерії оцінювання результатів навчання

(в спільній РНП не вказується, а зазначається в кожному описі відповідно до наявних особливостей за даним зразком)

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Поточний контроль:

 

Усні відповіді, розв’язування задач та практичних завдань

2 х 15 балів = 20 балів

Письмові опитування або тестування

до 10 балів

Написання економічних есе, тез та виступ на науковій конференції, участь в олімпіаді

до 30 балів

Підсумкова контрольна робота

30 балів

Всього за результатами поточного контролю:

50

Всього

100

 

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Поточний контроль:

 

Усні відповіді, розв’язування задач та практичних завдань

2 х 5 = 10 балів

Письмові опитування

до 10 балів

Написання економічних есе, тези та виступ на науковій конференції

до 10 балів

Підсумкова контрольна робота

20 балів

Всього за результатами поточного контролю:

50

Підсумковий контроль (екзамен)

50

Всього

100

 

 

Викладач/   викладачі

 

Забезпечення

 Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. Комп’ютери.