Навчальний посібник з курсу «Лінвокраїнознавство Греції та Кіпру» призначений для студентів факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, які вивчають новогрецьку та східні (арабську, китайську, турецьку, японську) мови.
Вивчення першої іноземної мови в тісному зв’язку з національною культурою народу досліджуваної мови, лінгвокраїнознавче забарвлення навчання в цілому і додаткових навчальних матеріалів зокрема сприятиме посиленню комунікативно-пізнавальної мотивації студентів, розширенню їхнього загальнокультурного кругозору і дозволить урізноманітнити прийоми і форми робіт як під час аудиторних, так і позааудиторних занять.
По завершенню курсу «Лінгвокраїнознавство Греції та Кіпру» студенти зможуть надавати інформацію про географічні, кліматичні та природні особливості, політичний устрій, історичні / політичні / культурні реалії, розповідати про світогляд та погляди, які панують у певному суспільстві, використовуючи специфічні лексичні одиниці; аналізувати, порівнювати та робити власні висновки щодо політичних та історичних подій; мати уявлення про особливості національного характеру жителів країни досліджуваної мови, про норми поведінки, прийняті в грецькомовному соціумі, про моделі соціальних ситуацій, типових сценаріїв взаємодії; а також долати вплив стереотипів і здійснювати міжкультурний діалог у загальній і професійній сферах спілкування.
Отже, актуальність навчального посібника полягає у намаганні авторів створити лінгвокультурний фон знань студентів за рахунок накопичення у них культурно-мовних одиниць-реалій, необхідних для формування лінгвокраїнознавчої компетентності, обов’язкової для проведення успішної міжкультурної комунікації, пов’язаної з сучасним станом розвитку країн основної мови, зокрема Греції та Кіпру.