Економічний аналіз для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання.

Мета: набуття теоретичних основ і практичних навичків щодо системного економічного аналізу діяльності підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завдання: вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і способів щодо економічних явищ та процесів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємств.

Предмет: фінансово-господарська діяльність підприємств.