Сучасні умови реформування економіки, прискорення змін та ускладнення зовнішнього середовища, зростання рівня конкуренції зумовлюють велике значення подальшого вдосконалення як системи управління підприємством в цілому так і окремих її підсистем – обліку і контролю. Бухгалтерський облік нині є важливою частиною економічної науки, яка забезпечує необхідні для відображення господарської діяльності та контролю за її результатами дані. Він став обов’язковою передумовою успішної діяльності кожного підприємства. Організація обліку – самостійний розділ, який для бухгалтерів має дуже важливе значення. Недоліки організації викликають відставання обліку, затримання подання звітних даних та іншої обліково-економічної інформації, призводять до заплутаності обліку, створення умов для розкрадання матеріальних цінностей та інших зловживань, збільшення витрат на утримання облікового персоналу. Наявність великих розривів між моментом одержання обліково-економічної інформації і моментом її використання перешкоджає підвищенню економічної ефективності діяльності підприємства.

Мета навчальної дисципліни – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Об'єктом навчальної дисципліни є система бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання та окремі її складові. 

Предметом навчальної дисципліни є закономірності та проблеми побудови системи бухгалтерського обліку підприємства.