Курс призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та представляє собою системно викладений матеріал по організації менеджменту на автотранспортному підприємстві. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного підходу до  управління підприємствами та організаціями автомобільного транспорту, набуття певних умінь та навичок аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, а також прийняття конкретних ефективних управлінських рішень для підвищення ефективності роботи підприємства.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та закономірності формування, функціонування та розвитку системи управління організацією (підприємством, фірмою), а також управлінські відносини, організація роботи сучасних менеджерів.