Дистанційний курс «Педагогічні інструменти сучасного учителя мистецтва» розрахований на вчителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво» загальноосвітніх навчальних закладів. Процес навчання здійснюється  в рамках курсів підвищення кваліфікації на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів в очно-дистанційному форматі протягом 6 тижнів. Щотижневі затрати часу слухачів складають 6 годин.

Опрацювання курсу «Педагогічні інструменти сучасного учителя мистецтва» сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності вчителя мистецьких предметів, усвідомленому та продуктивному застосуванню сучасного мистецько-педагогічного інструментарію в контексті компетентнісно спрямованої освіти.

Програмою курсу передбачено опанування змісту наступних модулів: «Сучасні підходи до викладання мистецьких дисциплін», «Інтерактивні технології організації діяльності учнів на етапі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей», «Розвиток художньо-образного мислення на уроках мистецтва».

Курс складається злекційного кейсу до кожного модулю (конспект лекцій з рекомендованими літературою та інтернет-джерелами, презентація або відеолекція, практичні та тестові завдання).  У змісті курсу пропонуються обов’язкові і додаткові матеріали для вивчення та глосарій. Слухачі курсу мають змогу відслідкувати результативність виконання практичних і тестових завдань минулого тижня, активність на форумах, вебінарах у персональному віртуальному кабінеті. За постійної підтримки тьютора здійснюється он-лайн спілкування та  надаються рекомендації з виконання завдань поточного тижня.

Завдання курсу:

ØСистематизувати знання щодо:

·        ключових та художньо-естетичних компетентностей;

·        сучасних компетентнісно спрямованих педагогічних технологій викладання мистецьких дисциплін (зокрема інтерактивних);

·     змісту програмного та навчально-методичного забезпечення реалізації завдань освітньої галузі «Мистецтво» Державних стандартів.

ØСформувати вміння (навички):

·здійснювати  педагогічну діяльність на засадах компетентнісного підходу в мистецькій освіті;

·використовувати інтерактивні технології в процесі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей для забезпечення розвитку особистості учня;

·працювати в команді.

ØРозвинути установки до:

·створення позитивного комфортного середовища для реалізації активних методів навчання;

·інноваційності;

·аналізу;

·творчості;

·критичного мислення;

·самовдосконалення.

Очікувані навчальні результати курсу:

Ø  знання:

·        ключових та художньо-естетичних компетентностей;

·        сучасних компетентнісно спрямованих педагогічних технологій викладання мистецьких дисциплін (зокрема інтерактивних);

·     змісту програмного та навчально-методичного забезпечення реалізації завдань освітньої галузі «Мистецтво» Державних стандартів.

Øвміння:

·здійснювати педагогічну діяльність на засадах компетентнісного підходу в мистецькій освіті;

·використовувати інтерактивні технології в процесі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей для забезпечення розвитку особистості учня;

·працювати в команді.

Øустановки до:

·створення позитивного комфортного середовища для реалізації активних методів навчання;

·інноваційності;

·аналізу;

·творчості;

·критичного мислення;

·самовдосконалення.

Навчальна стратегія курсу

Реалізація завдань для досягнення результатів курсу здійснюється в дистанційному форматі шляхом:

Øознайомлення з навчальним матеріалом;

Øсамостійного вивчення навчального  матеріалу на основі розробленого для модуля комплексу навчально-методичних матеріалів;

Øвиконання практичних завдань, спрямованих на набуття слухачами  вмінь та навичок, що дозволять  в професійній діяльності застосовувати теоретичні знання;

Øучасті в практичних (семінарських) заняттях  з  метою  розвитку  критичного мислення,  установок і рис для використання у професійній діяльності набутих знань, умінь, навичок;

Øвиконання самостійних  завдань, спрямованих на закріплення  та подальший розвиток вмінь і навичок щодо застосування теоретичних знань;

Øвідповіді на тестові запитання до даного модуля.