Курс розрахований для магістантів спеціальності "Освітні педагогічні науки" .

Курс розбито на 3 розділи:

1.Науково-методологічні основи педагогіки: історія, сучасність.

2. Дидактика: теорія освіти і навчання.

3.Теоретичні основи педагогічного процесу виховання особистості.

Бєляєва Людмила Володимирівна, доцент, к.б.н., дисципліна - Анатомія центральної нервової системи та вегетативної нервової діяльності людини

Мета викладання навчальної дисципліни «Вступ до психології. Загальна психологія» полягає у наданні студентам систематизованих знань із теоретичних засад щодо основ психології як галузі знань. 

Розробники курсу професор, к.пед.н., доцент Гура Тетяна  Віталіївна, інженер кафедри ППУСС ім.акад. І.А.Зязюна Гриценко Ольга Сергіївна

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічне та психологічне спілкування, культура, етика та техніка мовлення, особливості публічного виступу, специфіка академічного та наукового мовлення, принципи ораторської майстерності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова» є поглиблене знайомство з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, опанування норм професійного мовлення та термінологічною системою та знаннями з основ укладання наукової документації та спілкування. Основні завдання : 

  • оволодіння фундаментальними систематизованими знаннями з української мови;
  • формування знань щодо історичних та теоретичних аспектів існування та функціонування української мови;
  • засвоєння системи професійних мовно-стилістичних норм, традицій;
  • оволодіння науковою та професійною термінологією, комунікативними компетенціями;
  • розвиток умінь здійснення перекладу;
  •  формування знань з укладання ділової та наукової документації.

Усвоение основных понятий и принципов психологического исследования путем ознакомления с основными психологическими методами и методиками.

Розвиток управлінської компетентності майбутніх психологів через поглиблення розуміння природи лідерства та цілеспрямований розвиток практичних навичок лідерства.

Курс присвячено проблемам розвитку лідерського потенціалу в сфері бізнесу. Курс містить 7 основних модулів, які мають на меті розвиток лідерського потенціалу реальних та майбутніх керівників бізнес-організацій, засновників startup проектів, бізнес-тренерів, HR-директорів, HR-менеджерів, керівників відділів розвитку персоналу, роботи з клієнтами, організаційних психологів, студентів.

Розвиток лідерського потенціалу здійснюється за 6 основними напрямками: розіиток когнітивних якостей, емоційного інтелекту, трудового потенціалу, моральної свідомості, риторичної культури та здатності до крос-культурної комунікації.

Курс "Моделирование профессиональной деятельности и подготовки специалиста" предназначен для слушателей магистерской программы по специальности "Педагогика высшей школы". Общая структура данной дисциплины содержит вопросы, посвящённые моделированию процессов выполнения специалистом как чисто профессиональных, так и социальных функций.