Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів, оскільки мова виступає одним з основних інструментів професійної діяльності сучасного фахівця. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен мати високу загальну й мовну культуру, уміти спілкуватися з людьми, висловлюватися точно, логічно й виразно, досконало володіти фаховою термінологією, що можливо тільки за умови глибокого вивчення рідної мови, свідомого ставлення до повсякденної мовної практики. Засвоєні знання та уміння з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців.

Метою вивчення історії науки і техніки у вищій технічній школі є сприяння формуванню цілісного наукового світогляду в розумінні закономірностей розвитку науки і техніки як унікального історико-культурного феномену.

Курс «Історія України: соціально-політичні аспекти» - гуманітарна дисципліна, яку вивчають студенти 1-го курсу НТУ «ХПІ».  Висвітлює найважливіші етапи   політичного, екомічного і культурного розвитку населення України. Пропонований курс є концептуально новою навчальною дисципліною, що поглиблює та систематизує знання студентів з вітчизняної історії. Основу курсу складає вивченя соціально-економічної, суспільно-політичної та державницької проблематики, діяльності партій, рухів, громадських об’єднань України в контексті  розвитку світової цивілізації.

The course of the Ukrainian history is designed for foreign and Ukrainian students studying in English. It gives opportunity to visualize historical processes, explain reasons, consequences, and developments of events, understand particularities of historical transformations.