Курс створюється для розвитку практичних навичок англійської мови студентів 1курсу 

Електронний курс-ресурс "Практичний курс англійської мови."

кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Рівень: бакалавр

Рік навчання: перший

Семестр: перший

Предмет навчальної дисципліни – базові знання з англійської, включаючи курс лексики, граматики та усного мовлення.

Мета і завдання курсу з англійської мови полягають у практичному оволодінні різними видами мовної діяльності відповідно до фаху – перекладу з англійської на українську (російську) та навпаки. Окрім того, завданням курсу є також знайомство з особливостями міжкультурної комунікації та порівняння норм спілкування англійською та рідною мовами. Практична мета поєднується з виховною і загальноосвітньою. Навчальний матеріал охоплює теми, які сприяють розширенню світогляду студентів.

Види контролю знань: підсумкова контрольна робота

Мова викладання: українська

Практика: немає

Лабораторних: немає

 

 

 

Метою наукової дисципліни “Вводно-фонетичний курс німецької мови” є ознайомити студентів з основними лінгвістичними термінами та поняттями цього курсу; закласти основи дисциплін, що є теоретичним базисом німецької мови; ознайомити студентів з традиційним і сучасним науковим підходом у галузі теоретичної фонетики і фоностилістики, а також із засобами утворення звуків мовлення, їх акустичними й фізіологічними властивостями.

Завдання дисципліни:

 • дослідити базові категорії лінгвістики й основні поняття теоретичної фонетики німецької мови;

• охарактеризувати аспекти вимови німецьких звуків фонем та основні орфоепічні норми;

• проаналізувати територіальну відмінність просодичних норм німецької мови;

• вивчити деякі засоби ритмомелодики та навчитися правильно інтонаційно оформлювати речення залежно від функціональних стилів мовлення;

• набути навичок транскрибування.

Завданням практичних занять є ознайомлення студентів з дослідженнями в галузі теоретичної фонетики; виявлення предмета та об’єкта дисципліни, сучасних тенденцій та напрямів розвитку зазначеної дисципліни. Особлива увага приділяється розумінню структури та функціонування мови, її міжрівневих та внутрішньосистемних зв’язків

Метою наукової дисципліни “ Вводно-фонетичний курс англійської мови ” ознайомити студентів з основними лінгвістичними термінами та поняттями цього курсу; закласти основи дисциплін, що є теоретичним базисом англійської мови; ознайомити студентів з традиційним і сучасним науковим підходом у галузі теоретичної фонетики і фоностилістики, а також із засобами утворення звуків мовлення, їх акустичними й фізіологічними властивостями. Зазначений курс покликаний розвивати у студентів теоретико-гіпотетичне мислення, формувати навички практичного опанування мови.

Завдання дисципліни:

 • дослідити базові категорії лінгвістики й основні поняття теоретичної фонетики англійської мови;

• охарактеризувати аспекти вимови англійських звуків фонем та основні орфоепічні норми;

• опанувати норми вимови лондонського діалекту як ізольовано, так і у потоці мовленнєвої комунікації;

• проаналізувати територіальну відмінність просодичних норм англійської мови;

• вивчити деякі засоби ритмомелодики та навчитися правильно інтонаційно оформлювати речення залежно від функціональних стилів мовлення;

• набути з навичок транскрибування.

Завданням практичних занять є ознайомлення студентів з дослідженнями в галузі теоретичної фонетики; виявлення предмета та об’єкта дисципліни, сучасних тенденцій та напрямів розвитку зазначеної дисципліни. Особлива увага звертається на розуміння структури та функціонування мови, її міжрівневі та внутрішньосистемні зв’язки.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування необхідності комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що зумовлена професійними потребами.

Вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» націлене на формування мовної поведінки, що є специфічною для академічного і професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), а також соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних із навчанням і роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією.

Електронний курс-ресурс "Вступ до спеціальності(ДІМП)"

кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Рівень: бакалавр

Рік навчання: перший

Семестр: перший

Предметом навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" є знайомство студентів з історичними умовами появи перекладачів-професіоналів, загальною характеристикою сучасного стану перекладацької справи і сучасним етапом становлення перекладознавства як науки.

Мета і завдання:

 • практичне оволодіння знаннями у галузі таких її напрямків, як поняття про переклад і його сутність, одиниці перекладу, вихідний текст, переклад і функціональні стилі мови, класифікація текстів;
  • знайомство з історією та досягненнями університету, факультету та випускової кафедри;
  •  інформування студентів про порядок організації навчального процесу в НТУ «ХПІ»;
  •  ознайомлення з можливостями студентів НТУ «ХПІ» щодо реалізації власної освітньої та науково-дослідної діяльності;
  •  надання інформації щодо можливості участі студентів у міжнародних проектах, організації побуту, відпочинку, участі у спортивних та культурно-масових заходах;
  •  ознайомлення з основними нормативно – правовими документами, що регламентують навчальний процес  НТУ «ХПІ»;
  •  інформування про соціально – правовий захист студента;
  •  забезпечення у студентів бази знань основних понять і термінів, що стосуються спеціальності та спеціалізації;
  •  формування у студентів системних уявлень про зміст і умови майбутньої професійної діяльності;
  •  ознайомлення з можливостями працевлаштування, головними вимогами потенційних роботодавців.

Види контролю знань: підсумкова контрольна робота

Мова викладання: українська

Практика: немає

Лабораторних: немає