Мета викладання і завдання курсу – надання знань з питань одержання, перетворення, передачі й використання теплоти. Питання підвищення ефективності теплових процесів, вдосконалення енергетики та технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів пов’язане з застосуванням найбільш раціональних видів енергії та енергоносіїв.

Вивчення даного курсу дасть нагоду студентам знати основні види теплових процесів та їх роль в ТТНСМ; засоби одержання теплоти та екологічні аспекти спалювання різних видів палива; сучасні шляхи забезпечення ощадливого використання матеріально – технічних та енергетичних ресурсів.

Вміти користуватись навичками щодо аналізу взаємозв’язку теплових процесів виробництва і властивостей ТНСМ; вибору теплотехнічного обладнання для організації технологічного процесу виробництва різних видів ТНСМ; сприяння максимально можливій утилізації побічних продуктів основного виробництва шляхом прямого, повторного або альтернативного використання в теплових процесах.

Мета і задачі дисципліни: формування системи знань та уявлень у студентів щодо обраної спеціалізаціїі та закладання основ набуття ними широкого гуманітарного та матеріалознавчого світогляду. Надання студенту відомостей щодо ролі інженера-технолога за спеціалізацією 161-04 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» у сучасному виробництві та суспільстві, щодо основних наукових професійних завдань, які він буде вирішувати в умовах ринкових відносин.

Основні теми дисципліни: Основні етапи розвитку НТУ «ХПІ» та спеціалізації. Участь студентів у реалізації набутих знань (олімпіади, конкурси та ін.). Структура галузі, основні технологічні операції, властивості продукції. Основні шляхи ресурсо- та енергозбереження, шляхи створення ресурсо- та енергозберігаючих технологій. Місце спеціалізації в історії розвитку суспільства. Зміст навчальних планів, суть гуманізації, гуманітаризації та фундаменталізації освіти тощо.