Мета і задачі дисципліни: формування системи знань та уявлень у студентів щодо обраної спеціалізаціїі та закладання основ набуття ними широкого гуманітарного та матеріалознавчого світогляду. Надання студенту відомостей щодо ролі інженера-технолога за спеціалізацією 161-04 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» у сучасному виробництві та суспільстві, щодо основних наукових професійних завдань, які він буде вирішувати в умовах ринкових відносин.

Основні теми дисципліни: Основні етапи розвитку НТУ «ХПІ» та спеціалізації. Участь студентів у реалізації набутих знань (олімпіади, конкурси та ін.). Структура галузі, основні технологічні операції, властивості продукції. Основні шляхи ресурсо- та енергозбереження, шляхи створення ресурсо- та енергозберігаючих технологій. Місце спеціалізації в історії розвитку суспільства. Зміст навчальних планів, суть гуманізації, гуманітаризації та фундаменталізації освіти тощо.