Мета викладання дисципліни «Вступ до спеціальності» – ознайомити студентів з основним змістом спеціальності 131 Прикладнка механіка, тобто дати майбутнім фахівцям базові знання про методи досліджень механічних систем із застосуванням математичного, числового та експериментального моделювання.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. Предметом дисципліни «Теоретична механіка» (ТМ) є вивчення фізичних основ методів, алгоритмів, а також загальних теорем та методів механіки, приладів і систем механізмів та конструкцій для неруйнівного контролю, з метою виділення інформаційних діагностичних параметрів і на цій основі прийняття рішень щодо результатів контролю геометричних, фізичних характеристик об'єктів контролю, дефектів їх структури та властивостей, а також причин виникнення цих порушень. Завдання дисципліни полягають у наступному: - отримання студентами теоретичних знань про теоретичні основи методів, алгоритмів та засобів механіки для неруйнівного контролю; - отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок розрахункових методів обробки розрахункових даних у процесі діагностики параметрів досліджуваних систем; - отримання студентами знань у сфері практичного використання засобів комп’ютерного аналізу довговічності приладів і систем неруйнівного контролю, включаючи принципи механічного руху матеріальних об’єктів для яких застосовуються основні систем і прилади для неруйнівного контролю. Після вивчення дисципліни студент повинен знати: - фізичні та теоретичні основи і класифікацію методів ТМ; - принцип механічної дії основних елементів приладів і систем неруйнівного контролю, а також типових пристроїв і приладів, які ці системи складають; Студент повинен вміти: - вибрати і застосувати відповідний метод ТМ для вирішення конкретної діагностичної задачі в техніці і медицині; - вибрати і використовувати потрібну засіб (перетворювач, прилад, пристрій або систему) для реалізації обраного методу для отримання даних діагностики параметрів досліджуваних систем; - розробити і реалізувати алгоритм обраного для застосування методу ТМ; - затасувати методи комп’ютерного аналізу результатів розрахунків, отриманих за допомогою ТМ, з метою оцінки чутливості засобів контролю і похибок цих результатів; - автоматизувати процес УПК з використанням сучасних засобів отримання і обробки інформації.