Структурне програмування на C++

Вас вітає колектив кафедри "Систем та процесів управління"! Кафедра була створена в 1964 році для підготовки кадрів вищої кваліфікації, які володіли б як практичної інженерної підготовкою, так і фундаментальними знаннями в галузі математики та інформаційних технологій. Система навчання студентів, створена до того часу на інженерно-фізичному факультеті, стала використовуватися для підготовки інженерів – розробників систем управління різних літальних апаратів, в тому числі і космічних. 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Дискретна математика ” складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів  спеціальності «122 Комп’ютерні науки».

Мета курсу: сформувати у студентів знання, необхідні для усвідомлення і раціонального використання понять, законів і методів дискретної математики, як предмету вивчення та як засобу для вивчення інших предметних областей; підвищити математичну та алгоритмічну культуру студентів; вказати шляхи використання методів дискретної математики на практиці; виробити навички розв’язання основних задач дискретної математики, навчити використовувати методи дискретної математики для побудови математичних моделей, постановки і розв’язання задач прикладної математики та програмування.

За результатом вивчення дисципліни студенти будуть :

знати:

 • історію розвитку математичного апарату, орієнтованого на формалізацію дискретних процесів;
 • мову теорії множин та відношень, алгебри логіки, теорії графів;
 • методи дискретної математики в галузі опису та формалізації дискретних процесів;
 • методи дискретної математики у сфері побудови пристроїв для обробки дискретної інформації.

вміти:

 • аналізувати логічну та алгоритмічну структуру фізичних та технологічних процесів, процесів обробки інформації в природі та суспільстві;
 • використовувати апарат дискретної математики для формалізації та математичного опису задач, що виникають у сфері науки та виробництва;
 • поєднати прикладні задачі з відповідними моделями множин, функцій та відношень, а також давати інтерпретацію відповідних операцій;
 • виконувати аналіз та синтез дискретних об’єктів та процесів, використовуючи поняття і закони теорії множин та теорії відношень;
 • використовувати методи булевої логіки;
 • використовувати формальні засоби алгебри логіки для моделювання алгоритмів та реальних життєвих ситуацій;
 • виконувати аналіз та синтез дискретних об’єктів та процесів, використовуючи елементи теорії графів;
 • моделювати задачі інформатики з використанням дерев та графів.