Матеріал курсу присвячений вивченню будови, експлуатації, конструктивних особливостей, а також розрахунку елементів гідравлічних і пневматичних приводів в галузі за спеціалізацією.

Курс  «Автоматизований гідропривід ПТМ і БДМ» призначений для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання”.

Курс «Гідро- та пневмоприводи в логістиці» призначений для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації “ Інженерія логістичних систем ”.

Метою курсу є формування системного бачення технологій і технічних рішень планування, моделювання та візуалізації в логістиці. 

В результаті навчання студент має:

  • знати: технології та програмні засоби для виконання планування, моделювання та візуалізації технічного оснащення і процесів логістичних систем
  • вміти: виконувати моделювання машин  для оснащення логістичних систем і візуалізовувати їх роботу; планувати організацію руху матеріальних потоків; користуватися спеціальною літературою, стандартами і довідниками; проводити аналіз конструктивних рішень механізмів.

Метою курсу є формування обсягу знань та системного бачення засобів, технічних рішень і технологій у специфічному класі підйомно-транспортних машин – кабельних кранах та канатних дорогах, що здатні працювати у складних умовах пересічної місцевості, і мають переваги перед залізничним, автомобільним транспортом, а також широко розповсюдженими засобами безперервної дії (стрічковими конвеєрами).

У курсі будуть викладені теоретичні відомості щодо Машин для земляних робіт (МЗР), а саме: галузь застосування відповідних МЗР, основні елементи і механізми, з яких складаються МЗР; принцип дії, будова і експлуатаційні особливості окремих видів МЗР; основні розрахункові залежності для розрахунку елементів МЗР; сучасні тенденції розвитку МЗР; основні вимоги до монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту МЗР; вимоги основних стандартів та правил, що регламентують будову, експлуатацію і ремонт МЗР

Курс призначений для студентів спеціальності 133. Галузеве машинобудування, спеціалізації “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання”.

 

У курсі будуть викладені теоретичні відомості щодо розрахункових навантажень на металеві конструкції, матеріалів металевих конструкцій, методик розрахунку металевих конструкцій. Будуе розглянуто сортамент, балки, а також питання безпеки і ризиків експлуатації металевих конструкцій.

Курс призначений для студентів спеціальності 133. Галузеве машинобудування, спеціалізації “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання”.

Мета курсу "Вантажопідйомні машини" - ознайомити абітурієнта (та всіх, хто просто хоче розширити свій технічний кругозір) з основами однієї з базових дисциплін кафедри «Підйомно-транспортні машини і обладнання», а саме – «Вантажопідйомні машини». Пройшовши наш курс, абітурієнт зможе сформувати загальне уявлення з різноманіття типів та конструкцій вантажопідйомних машин, їх вузлів та механізмів, а також ознайомитись із областю їх застосування. 

Тривалість та призначення курсу  – 4 тиждні, кожний тиждень передбачає навантаження 2-4 години. Курс призначений для учнів 9-11 класу шкіл будь-якого спрямування, та всіх тих, хто хоче розширити свій технічний кругозір. Може бути використаним як для підготовки до подальшого навчання в НТУ “ХПІ” так і для здобуття загальнотехнічних знань. 

Автори курсу: співробітники кафедри «Підйомно-транспортні машини і обладнання»: зав. каф., проф., д.т.н. Григоров О.В., проф., к.т.н. Петренко Н.О., інж. Турчин О.В.

Викладач курсу: інж. каф. ПТМіО Турчин Ольга Володимирівна

Вимоги до абітурієнтів:

• комп’ютер з доступом до мережі Інтернет (навички користувача);

• володіння шкільним курсом математики та розділами фізики «Механіка», «Електрика» на середньому рівні

Організація навчання за курсом:

• вивчення теоретичного матеріалу;

• практичні завдання: тестові, проведенні фізичних дослідів, письмові відповіді на запитання;

• форма звіту – в залежності від типу діяльності, оцінка тижневої діяльності у баловій ситстемі:100 балів за виконання 100% завдань теми.

Курс спрямований на отримання студентами інженерних уявлень, що стосуються підйомно-транспортної техніки та суміжних галузей  машинобудування; знань, що стосуються класифікації конструкцій та їх режимів роботи; практичних відомостей, що відносяться до виготовлення, експлуатації, обстеження і ремонту ПТМ; навичок з конструювання і розрахунків окремих елементів і конструкцій в цілому.

Для студентів 4 курсу спеціальності 05.05.05 – "Піднімально-транспортні машини".