Сучасні підходи до вирішення питань щодо забезпечення належного рівня безпеки праці та захисту здоров'я працівників, базується на  РОП - ризик орієнтованому підході. Дисципліна "Теорія ризиків" закладає базові основи з ризиків та надає практичні навички щодо їх застосування.  Дисципіна "Теорія ризиків" викладається на другому курсі для студентів спеціальності "Цивільна безпека" за освітньою програмою - ОХОРОНА ПРАЦІ. Дисципліна складається з лекцій, практичних занять, самостійних робіт студентів. 

Дисципліна “Вступ до спеціальності” викладається для студентів, що навчаються за спеціальністю 263 - "Цивільна безпека" за  освітньою програмою - ОХОРОНА ПРАЦІ. 

У результаті вивчення дисципліни, студент отримає знання, щодо: основних етапів розвитку науки про захист людини від впливу негативних факторів виробничого середовища; основних засад державної політики та законодавче регулювання питань охорони праці; міжнародних норм та прав; методів та технології попередження виробничих нещасних випадків і професійних захворювань працюючих, аварій, пожеж; службових обов’язків інспектора та інженера з охорони праці на підприємстві та у державних структурах. 

Об’єктами дослідження курсу “ Вступ до спеціальності” є:  розвиток охорони праці на виробництві;  забезпечення безпеки у виробничому процесі; функціональні обов’язки фахівця з охорони праці; працеохоронний менеджмент. 

Розробка питань, що складають суттєвість курсу “ Вступ до спеціальності”, можлива тільки на основі досягнень і  висновків суміжних наукових дисциплін, прямо або побічно пов’язаних із задачами забезпечення здорових і безпечних умов праці. До їх складу відносяться: соціально – правові і економічні науки: трудове право, соціологія, економіка, організація виробництва і ін.; медичні науки: гігієна та фізіологія людини, виробнича санітарія, промислова токсикологія, психологія і ін.; природні і технічні науки: фізика, хімія, математика, загальні інженерні і профілюючі дисципліни, основи охорони праці, ергономіка, промислова естетика, безпека життєдіяльності і ін.

Дисципліна "Вступ до спеціальності" викладається на 1 курсі.

Суть дисципліни – історія науки і техніки–механіки, основи охорони праці, етапи створення машин, виникнення інженерної діяльності, інженерна діяльність та експеримент, інженерна практика, теоретична підготовка, винахідництво, конструювання, технологія та організація виробництва,інженерні дослідження, проектування, випробування, налагодження, експлуатація та оцінка функціонування технічних систем.

Всеукраїнська Інтернет-олімпіада проводиться серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів під патронатом Міністерства освіти і науки України на базі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Організаційно-методичне забезпечення здійснює кафедра охорони праці та навколишнього середовища, Проблемна лабораторія дистанційного навчання та Центр дистанційної освіти НТУ "ХПІ". 

Дисципліна «Безпека експлуатації будівель і споруд» належить до нормативних дисциплін природно-наукової підготовки за спеціалізацією – охорона праці.

Мета курсу: сформувати систему знань та вмінь в сфері захисту у випадку надзвичайних ситуацій.

Рівень: бакалавр

Рік навчання: перший

Семестр: перший

Мета курсу: сформулювати у студентів систему знань про закономірності функціонування організму людини, фізіологічні механізми ефективної праці.

Предмет курсу:

-        закономірності функціонування організму людини і його складових частин та їх динаміка у процесі праці;

-        методологічні принципи фізіології;

-        методи фізіологічних досліджень;

-        головні види зниження працездатності та способи її оптимізації.

Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти основами знань, що складають сутність курсу, отриманими у середніх учбових закладах, і грунтуються на досягненнях у наукових галузях, що прямо або опосередковано пов’язані з будовою тіла людини і його функціонуванням, зокрема: біології, фізики, хімії та ін. Вміти логічно мислити та робити висновки.

Курс «Фізіологія людини» складається з п’яти розділів:

-        категорійно-понятійний апарат з фізіології людини;

-        функціональна організація організму людини;

-        клітинна фізіологія;

-        фізіологія нервової системи;

-        фізіологічні основи раціональних режимів праці і відпочинку, профвідбір.

Рекомендована література:

Базова

Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 448 с.

Чайченко Г.М. Фізіологія людини. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

Маліков М.В. Фізіологія людини. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 757 с.

Калініна Т.О. Фізіологія і психологія праці. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2005.   268 с.

Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высш.шк., 1986. – 448 с.

Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф. Измерова. – М.: Медицина, 1983. – 528 с.

Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2002. – 182 с.

Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха / Под ред. В.И.Медведева. – Л.: Наука, 1987. – 140 с.

Допоміжна:

Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 199 с.

Леонова А.Б. Психопрофилактика неблагоприятных функциональных состояний и стрессов / А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова – М.: Высш.шк., 1987. – 103 с.

Кизименко Л.Д. Основи анатомії і фізіології людини. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2009. – 245 с.

Види контролю знань: модульний

Мова викладання: українська

Практика: немає

Лабораторних: немає

Екологія - є однією із  головних  фундаментальних  наук,  своєрідною філософією виживання людства, стратегією перебудови цивілізації в ХХI сторіччі, що повинна відповідати сучасним реаліям взаємин населення планети і Природи, головним чином моральної перебудови на базі розвитку колективного інтелекту, повного взаєморозуміння, взаємодії і взаємодопомоги всіх націй у справі збереження Біосфери і стабільного розвитку. Екологічна діяльність є одним з головних елементів будь-якої сфери людської діяльності – промислового виробництва, енергетики, сільського і лісового господарства, транспорту, наукових досліджень,  культури, релігії і т.д.

Проблеми екології надзвичайно тісно зв'язані з добробутом людського суспільства. Ці зв'язки групуються в трьох напрямках: Інтенсифікація ресурсів біосфери; Охорона природи, що включає облік існуючих ресурсів і систему заходів, що перешкоджають руйнуванню оточуючого навколишнього середовища (ОНС); та Пізнавальні функції, що включають вивчення середовища й пізнання законів природи.

Всі ці питання розглядаються у запропонованому курсі «Основи екології».

Сучасний розвиток науки й техніки, а також ринкові відносини привносять у сучасне виробництво суттєві зміни. Праця людини протікає в умовах надмірного емоційного напруження, впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

Враховуючи підвищення професійних вимог до фахівців щодо попередження виробничого травматизму, забезпечення промислової безпеки та охорони праці, країні вкрай потрібні фахівці з охорони праці. 

У дистанційному курсі "Безпека життєдіяльності"  розглянуті теоретичні питання безпеки життєдіяльності. Наведені історія становлення наукового напрямку «Безпека життєдіяльності» й основні поняття, розглянуті ризик і засоби його аналізу, безпека життєдіяльності при надзвичайних ситуаціях, висвітлені оцінка психологічних властивостей людини та аналіз системи «людина-техніка-середовище», питання нормативно-правової основи й системи управління щодо безпеки життєдіяльності.