Дисципліна “Вступ до спеціальності” викладається для студентів, що навчаються за фахом "Цивільна безпека" за спеціалізацією - Охорона праці. 

У результаті вивчення дисципліни, студент отримає знання, щодо: основних етапів розвитку науки про захист людини від впливу негативних факторів виробничого середовища; основних засад державної політики та законодавче регулювання питань охорони праці; міжнародних норм та прав; методів та технології попередження виробничих нещасних випадків і професійних захворювань працюючих, аварій, пожеж; службових обов’язків інспектора та інженера з охорони праці на підприємстві та у державних структурах. 

Об’єктами дослідження курсу “ Вступ до спеціальності” є:  розвиток охорони праці на виробництві;  забезпечення безпеки у виробничому процесі; функціональні обов’язки фахівця з охорони праці; працеохоронний менеджмент. 

Розробка питань, що складають суттєвість курсу “ Вступ до спеціальності”, можлива тільки на основі досягнень і  висновків суміжних наукових дисциплін, прямо або побічно пов’язаних із задачами забезпечення здорових і безпечних умов праці. До їх складу відносяться: соціально – правові і економічні науки: трудове право, соціологія, економіка, організація виробництва і ін.; медичні науки: гігієна та фізіологія людини, виробнича санітарія, промислова токсикологія, психологія і ін.; природні і технічні науки: фізика, хімія, математика, загальні інженерні і профілюючі дисципліни, основи охорони праці, ергономіка, промислова естетика, безпека життєдіяльності і ін.

Дисципліна "Вступ до спеціальності" викладається на 1 курсі.

Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада проводиться серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів під патронатом Міністерства освіти і науки України на базі НТУ "ХПІ". Організаційно-методичне забезпечення здійснює кафедра охорони праці та навколишнього середовища НТУ «ХПІ». 

Мета курсу: сформувати систему знань та вмінь в сфері захисту у випадку надзвичайних ситуацій.

Рівень: бакалавр

Рік навчання: перший

Семестр: перший

Мета курсу: сформулювати у студентів систему знань про закономірності функціонування організму людини, фізіологічні механізми ефективної праці.

Предмет курсу:

-        закономірності функціонування організму людини і його складових частин та їх динаміка у процесі праці;

-        методологічні принципи фізіології;

-        методи фізіологічних досліджень;

-        головні види зниження працездатності та способи її оптимізації.

Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти основами знань, що складають сутність курсу, отриманими у середніх учбових закладах, і грунтуються на досягненнях у наукових галузях, що прямо або опосередковано пов’язані з будовою тіла людини і його функціонуванням, зокрема: біології, фізики, хімії та ін. Вміти логічно мислити та робити висновки.

Курс «Фізіологія людини» складається з п’яти розділів:

-        категорійно-понятійний апарат з фізіології людини;

-        функціональна організація організму людини;

-        клітинна фізіологія;

-        фізіологія нервової системи;

-        фізіологічні основи раціональних режимів праці і відпочинку, профвідбір.

Рекомендована література:

Базова

Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 448 с.

Чайченко Г.М. Фізіологія людини. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

Маліков М.В. Фізіологія людини. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 757 с.

Калініна Т.О. Фізіологія і психологія праці. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2005.   268 с.

Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высш.шк., 1986. – 448 с.

Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф. Измерова. – М.: Медицина, 1983. – 528 с.

Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2002. – 182 с.

Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха / Под ред. В.И.Медведева. – Л.: Наука, 1987. – 140 с.

Допоміжна:

Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 199 с.

Леонова А.Б. Психопрофилактика неблагоприятных функциональных состояний и стрессов / А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова – М.: Высш.шк., 1987. – 103 с.

Кизименко Л.Д. Основи анатомії і фізіології людини. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2009. – 245 с.

Види контролю знань: модульний

Мова викладання: українська

Практика: немає

Лабораторних: немає

Сучасний розвиток науки й техніки, а також ринкові відносини привносять у сучасне виробництво суттєві зміни. Праця людини протікає в умовах надмірного емоційного напруження, впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

Враховуючи підвищення професійних вимог до фахівців щодо попередження виробничого травматизму, забезпечення промислової безпеки та охорони праці, країні вкрай потрібні фахівці з охорони праці.