Дистанційний курс "Вступ до спеціальності" складено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалавра галузі знань "13. Механічна інженерія", за спеціальністю "132. Матеріалознавство". Дистанційний курс розроблено за програмою навчальної дисципліни у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.  

Вивчення дисципліни дозволяє студентам ознайомитися з майбутньою спеціальністю, з основами матеріалознавства, будови і властивостей матеріалів, підвищення міцності сталей, сучасним напрямком розвитку цих знань, формуванню навичок пошуку інформації для швидкого і ефективного навчання за професійними дисциплінами, які вивчають бакалаври після цього курсу.

 

Напрям досліджень матеріалознавства:

  • космічне матеріалознавство - створення і вивчення матеріалів, які придатні для використання в космічному просторі.
  • Нанотехнології - створення і вивчення матеріалів і конструкцій розмірами порядку декількох нанометрів.
  • Кристалографія - вивчення фізики кристалів, включає:

      Металургія (металознавство) - вивчення властивостей різних металів. 
      дефекти кристалів - вивчення порушень структури кристалів, включення сторонніх часток і їх вплив на властивості основного матеріалу кристала;
      технології дифракції, такі як рентгеноструктурний аналіз, використовувані для вивчення фазового стану речовини.

  • Кераміка, включає: Біоматеріали - дослідження матеріалів, які можна використовувати в якості імплантатів в людське тіло.
    • створення і вивчення матеріалів для електроніки, наприклад, напівпровідники;
    • структурна кераміка, що займається композитними матеріалами, напруженими речовинами і їх трансформаціями.

Навчальна дисципліна "Моделювання систем і процесів у зварюванні" складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки магістра галузі знань "13. Механічна інженерія" за спеціальністю " 132.Матеріалознавство".

Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки магістра. Вивчення дисципліни дозволяє студентам оволодіти знаннями в галузі моделювання систем і процесів техніки, зокрема у зварюванні, оволодіти методами математичного моделювання, комп'ютерного моделювання із застосуванням пакетів прикладних програм МаthСаd, SolidWorks, Ansys Workbench. Дистанційний курс розроблено з урахуванням сучасного рівня техніки у зварюванні і сучасних вимог до кваліфікації дослідника, інженера-дослідника, інженера-технолога на виробництві. В результаті вивчення курсу магістри зможуть моделювати, досліджувати, оптимізувати, удосконалювати процеси і системи в техніці.