Курс для студентів кафедри «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин» ім. О. О. Морозова та
кафедри
«Підйомно-транспортних машин і обладнання»

Навіщо вивчати наш курс? Повсюдне впровадження персональних комп’ютерів вимагає від сучасного інженера оволодіння навичками використання обчислювальної техніки. Однією з дисциплін, безпосередньо пов'язаної із застосуванням комп'ютерів, є основи програмування.

Метою вивчення курсу «Інформатика та основи програмування» є оволодіння сучасними інструментальними засобами програмування; надання студентам знань з розробки розрахункових програм на алгоритмічній мові С++ при проектуванні та дослідженні автоматичних і мехатронних систем транспортних засобів.

Тривалість та призначення курсу  – осінній семестр. Курс призначений для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» спеціалізацій «Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності» та «Мехатронні системи транспортних засобів».

 Автор та викладач курсу: доцент кафедри ІТС КГМ ім. О. О. Морозова, Костяник Ірина Віталіївна.

Вимоги до студентів: Для вивчення курсу необхідно знати

 • шкільний курс математики;
 • шкільний курс інформатики.

 Результати навчання: На основі отриманих знань студенти повинні знати алгоритмічні конструкції, на основі яких будуються програми, основні синтаксичні конструкції мови програмування С++ (типи даних, опис змінних, операції мови, оператори); вміти розробляти алгоритми та програми на алгоритмічній мові С++ та їх реалізовувати при дослідженні автоматичних і мехатронних систем транспортних засобів.

 Організація навчання за курсом:

 • сайт http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=564
 • вивчення теоретичного матеріалу;
 • практичні завдання: тестові, розробка програм на алгоритмічній мові С++;
 • форма звіту – в залежності від типу діяльності; оцінка визначається сумою балів, які студент набирає в процесі виконання завдань.

Курс для студентів кафедри «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин» ім. О. О. Морозова

Навіщо вивчати наш курс? Повсюдне впровадження персональних комп’ютерів вимагає від сучасного інженера оволодіння навичками використання обчислювальної техніки. Однією з дисциплін, безпосередньо пов'язаної із застосуванням комп'ютерів, є обчислювальна математика. Вона вивчає алгоритми чисельних методів розв'язання математичних задач, які моделюють різні процеси.

Метою вивчення курсу «Чисельні методи та основи оптимізації» є навчання студентів методиці побудови чисельних методів, розробки алгоритмів і способів їх реалізації в інтерактивній системі програмування MATLAB, особливостям застосування методів обчислювальної математики в рішенні прикладних технічних задач.

Тривалість та призначення курсу  – весняний семестр. Курс призначений для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» спеціалізацій «Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності» та «Мехатронні системи транспортних засобів».

Автор та викладач курсу: доцент кафедри ІТС КГМ ім. О. О. Морозова, Костяник Ірина Віталіївна.

Вимоги до студентів: Для вивчення курсу необхідно знати

 • основні розділи вищої математики та інформатики;
 • вміти програмувати в пакеті MATLAB.

 Результати навчання: На основі отриманих знань студенти повинні засвоїти алгоритми та способи реалізації в пакеті MATLAB основних чисельних методів і вміти застосовувати їх при проектуванні та дослідженні систем автоматичного управління транспортних засобів.

 Організація навчання за курсом:

 • сайт http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=386
 • вивчення теоретичного матеріалу;
 • практичні завдання: тестові, розробка програм в пакеті MATLAB;
 • форма звіту – в залежності від типу діяльності; оцінка визначається сумою балів, які студент набирає в процесі виконання завдань.

ф

Подготовительный курс для абитуриентов кафедры

"Информационные технологии и системы

колесных и гусеничных машин имени А.А. Морозова"

ф

 • Курс предназначен для учеников 9-11 классов среднеобразовательных учебных заведений и служит информационно-обучающим ресурсом с профессионально-ориентирующими задачами.
 • Курс можно рекомендовать выпускникам среднетехнических учебных заведений для подготовки к вступительным экзаменам на старшие курсы или на курсы с укороченным сроком обучения.

Автор и руководитель курса - доцент каф. ИТС КГМ им. А.А. Морозова, СИВЫХ Дмитрий Георгиевич.

Продолжительность курса - 5 недель со средней нагрузкой обучения от 2-х до 4-х часов в неделю.

Цель курса - предоставить выпускникам системы среднего образования и их родителям вводную информацию для осознанного выбора места обучения будущей профессиональной деятельности.

 

Результаты обучения:

 • определение рода деятельности, в которой абитуриент сможет проявить свои знания и способности;
 • получение новых знаний или углубление существовавших про использование электронных и микропроцессорных систем на транспорте;
 • осведомленность обо всех этапах, связанных с разработкой и изготовлением современных систем управления;
 • представление об актуальности и необходимости обучения по специальности «Электронные и микропроцессорные системы транспортных средств».

Требования к слушателям курса:

 • наличие компьютера с выходом в интернет;
 • владение офисными приложениями и работа в сети на уровне пользователя;
 • владение базовыми знаниями школьной программы по математике, физике и информатике.

Обучение предусматривает:

 • самостоятельную работу над теоретическим материалом;
 • написание кратких письменных ответов на вопросы;
 • выполнение тестовых заданий;
 • обсуждение на форумах.

Успешность обучения оценивается суммой балов, которые слушатель набирает в процессе выполнения заданий. За одну учебную неделю максимально можно набрать 100 баллов.

Слушатели курса рассматриваются как потенциальные абитуриенты

кафедры ИТС КГМ им. А.А. Морозова НТУ "ХПИ".