Тепломассообмен є спеціальною дисципліною підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика», а також одним з важливих розділів технічної фізики.
Метою дисципліни є освоєння основ теорії тепло- і масообміну, розуміння процесів перенесення теплоти і маси, що протікають в природі, в технологічних процесах і технологічних установках.
Для вивчення курсу потрібні знання основ фізики і математики, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, курсу матеріалознавства і технології конструктивних матеріалів. У свою чергу, даний курс, крім самостійного значення, є базовою дисципліною для наступних курсів, які викладаються в 3-му та 4-му курсах бакалавріату, зокрема «Теплотехнічні процеси та установки», «Холодильні установки», «Високотемпературні теплотехнологічні установки», «Котельні установки», «Системи теплопостачання і опалення» та інших.

Метою курса є вивчення основних положень теорії обробки повітря в системах кондиціонування, варіантів технічних рішень сучасних систем кондиціонування повітря,  знайомство із сучасними методами проектування систем кондиціонування та положень розрахунку їх окремих елементів.

Курс присвячений вивченю екологічних аспектів енерговиробництва на ТЕС та АЕС, а саме розглядаються технологічні відходи енерговиробництва, в складі яких є небезпечні для довкілля забруднювані речовини; зовнішні і технологічні чинники їх виникнення та вплив на довкілля; а також інвентаризація, нормування та скорочення забруднюваних речовин.

Метою курса є ознайомлення студентів з системою вищої освіти в Україні та НТУ «ХПІ», з основами спеціальності «Теплоенергетика», методикою вивчення дисциплін, а також придбання студентами чіткого уявлення про обрану спеціальність, про важливість енергетики в економіці країни, про сучасний стан теплоенергетики та її перспективи.

Курс "Вступ до спеціальності" (Теплоенергетика) є першим серед професійних навчальних курсів кафедри "Теплотехніки та енергоефективних технологій". В рамках курсу розглядаються  поняття, які пов'язані з процесами та технологічними схемами виробництва і споживання теплової енергії,  а саме: основні положення технічної термодинаміки, теорії теплообміну, систем виробництва і розподілу енергоносіїв, джерел і систем теплопостачання, принцип роботи та конструкції теплоенергетичного обладнання, а також проблеми екології, енергозбереження та енергетичного менеджменту. Курс ставить метою формування у студента концепції його майбутньої професії.

Енергоефективність в даний час є одним з основних пріоритетів політики будь-якої держави, що визначає його енергетичну безпеку. З точки зору енергоефективності повинна вестися діяльність всіх без винятку підприємств і суб'єктів господарювання. Ефективне використання енергоресурсів дозволяє знижувати частку енергетичної складової в собівартості будь-якої продукції, тим самим підвищуючи прибутковість і конкурентноздатність підприємства, а також призводить до зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Мета курсу полягає в ознайомленні з особливостями енергозберігаючої політики держав, передовими методами управління виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії, типовими енергозберігаючими заходами в різних сферах промисловості і ЖКГ.

Курс читається студентам бакалаврату спеціальності "Теплоенергетика".

В помощь абитуриентам, желающим попробовать свои силы в роли Повелителей тепловой энергии, и их родителям для ответов на все интересующие их вопросы.