Вступ до фаху кафедра ДВЗ

Найширше ефективне застосування нових інформаційних технологій в інженерній діяльності привело до того, що використання обчислювальної техніки набуло стратегічного значення в питаннях збору та обробки інформації, інтенсифікації та підвищення якості труда, розробки конкурентоспроможної техніки. В повному обсязі це стосується й питань розвитку вітчизняного моторобудування, підвищення якості та конкурентоспроможності двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, забезпечення нових технологій проектування та управління ДВЗ, забезпечення їх якісної експлуатації та обслуговування.

Наукові основи дисципліни в першу чергу обумовлені тим, що явища і процеси, які вивчаються і досліджуються в теорії ДВЗ потребують виконання відповідних описів за допомогою понять математики. При цьому інформатика передбачає насамперед засвоєння знань, умінь і навичок розробки алгоритмів розв’язання інженерних задач, реалізації цих алгоритмів за допомогою ЕОМ та відповідного програмного забезпечення. З цього приводу предметом дисципліни є розробка алгоритмів та вирішення інженерних задач з використанням сучасної комп’ютерної техніки й сучасного програмного забезпечення.

Курс “Інформаційні технології та програмування в двигунах внутрішнього згоряння” входить до групи фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, які розпочинають і водночас забезпечують професійну підготовку спеціалістів з спеціалізації двигуни внутрішнього згоряння. Засвоєння дисципліни дозволяє набути фахівцям базові знання з питань використання нових інформаційних технологій, що забезпечує підвищення якості проектів, скорочення коштів і часу на проектування, зменшення кількості помилкових рішень тощо. Саме цим й визначається важливе місце і роль дисципліни у системі навчального плану підготовки студентів з напряму підготовки "Енергетичне машинобудування" по спеціалізації “Двигуни внутрішнього згоряння”. Наведена дисципліна також тісно пов’язана з вивченням курсу “Основи САПР ДВЗ” цієї спеціалізації.

Таким чином, мета викладення курсу обумовлена потребою забезпечити майбутніх інженерів теоретичними знаннями та практичними навичками і вміннями, що є необхідними для вирішення проблем, пов’язаних з забезпеченням світового рівня вітчизняних двигунів внутрішнього згоряння шляхом використання комп’ютерної техніки. Тому головна задача курсу – оволодіння навичками роботи на сучасній комп’ютерній техніці. Для її вирішення потрібно забезпечити вирішення наступного кола завдань: оволодіння знаннями по загальній будові ЕОМ, призначенню її основних частин та периферійних пристроїв; оволодіння операційно-алгоритмічним стилем мислення; порозуміння ідей об'єктно орієнтованого програмування та межі їх застосування; оволодіння методами розробки програм на алгоритмічних мовах високого рівня; засвоєння основних пакетів прикладних програм.

Даний курс містить теоретичну інформацію з технологічних основ машинобудування, прогресивних технологічних методів двигунобудування, перспективних технологій механічної обробки деталей двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), вузлового та загального складання ДВЗ. Теоретичний курс підкріплюється комплексом практичних занять з розробки литих і штампованих заготівок деталей, вивчення технологічної документації, що має місце в двигунобудуванні, ознайомлення з системами автоматизованого проектування технологічних процесів, оформленням технологічної документації в цих системах, розробки маршрутної технології механічної обробки деталі, в т.ч. з використанням САПР технологічних процесів.