Курси викладачів НТУ "ХПІ"

Про курс «Європейська інтеграція » призначено для надання студентам систематизованих знань із теоретичних засад по Європейську інтеграцію Преамбула. Цільова група: бакалаври, магістранти спеціальності 051, 073 Вимоги до слухачів курсу: закінчена вища освіта за програмою бакалавр, спеціаліст, магістр з будь-якої спеціальності; Предметом вивчення навчальної дисципліни є історичні, концептуальні, інституційно- структурні засади функціонування Європейського Союзу. Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 1. Історичні та концептуальні засади європейської інтеграції. 2. Нормативно-інституційні засади функціонування Європейського Союзу. 3. Європейський Союз і світ. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є комплексне висвітлення проблематики європейської інтеграції в історичному, теоретичному і практичному спектрах аналізу. 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - знайомство з основними історичними етапи становлення ЄС, культурноцивілізаційними чинниками інтеграційних процесів; - висвітлення теоретичних інтерпретації європейської інтеграції; - розкриття інституційної структури Європейського Союзу, функцій і ролі головних інституцій ЄС ; - представлення моделей розробки і прийняття рішень в Європейському Союзі; - висвітлення ролі Європейського Союзу як учасника світової політики; - розкриття принципів формування і моделей зовнішньої політики ЄС
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової)
програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:
знати : основні поняття і теоретико-методологічні підходи до
пояснення інтеграційних процесів в Європі;
вміти : аналізувати процеси формування та реалізації внутрішньої і
зовнішньої політики Європейського Союзу.
Опис навчальної дисципліни
Кількість кредитів – 3
Загальна кількість годин 108
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної
роботи студента – 3
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить (%): для денної форми навчання – 60%
(аудиторна) і 40 % (самостійна) для заочної форми навчання – 30%
(аудиторна) і 70 % (самостійна)

Формування комплексу знань та умінь, що дозволить майбутнім фахівцям забезпечити на високому професійному рівні випуск високоякісної продукції: дріжджів хлібопекарних та продуктів мікробного походження для бродильної галузі.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами прикладного та інженерного програмування та отримати навички користування персонального комп’ютера для професійної роботи інженера в галузі електроізоляційної, кабельної та оптоволоконної техніки. В результаті вивчення дисципліні студент повинен знати і вміти створювати програми, та алгоритми для обробки даних, обчислювання різних процесів, що відбуваються в електроізоляційній кабельній та оптоволоконній техніці.

Електроний  курс-ресурс - це курс-приклад для викладачів, щодо створення комфортного освітнього інформаційного середовища та системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну інформацію у системі Moodle.

Змішане навчання - це поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльності.