Курси викладачів НТУ "ХПІ"

Пропонований курс дозволити студентам ознайомитися з тією спеціальністю, яку вони вибрали в якості своєї майбутньої професії, прийшовши вчитися в стіни нашого університету. Викликати у них інтерес до цієї професії і сформувати певну систему знань, яка дозволить розвивати їх кругозір і інженернний світогляд. В даному курсі будуть розглянуті основні види горючих копалин, які зустрічаються на території України, їх значення в економічному і промисловому розвитку країни. Також розглянемо умоваи їх утворення в товщі земної кори і різні гіпотези, які пояснюють ці процеси з наукової точки зору. Також будуть викладені основні напрямки переробки горючих копалин і наведена характеристика одержуваних з них товарних продуктів.

Курс предназначен для студентов специальности 162 Биотехнологии и биоинженерия, специализаций 162.01 Промышленная биотехнология и 162.02 Фармацевтическая биотехнология 

Практичний курс призначений для студентів технічних спеціальностей
заочної та дистанційної форм навчання
Пропонований курс містить приклади розв’язання типових задач і
вправ, виконання яких сприяє засвоєнню фундаментальних понять вищої
математики. Необхідна кількість теорії та велика кількість прикладів
відповідає особливостям самостійного навчання. Досить дрібне розбиття на
теми дозволяє використовувати його з різними навчальними програмами та
при побудові індивідуальних траєкторій навчання.
Перша частина курсу відповідає програмі першого семестру. А саме,
включає наступні змістові модулі: елементи лінійної алгебри та аналітичної
геометрії, теорію границь функції однієї змінної та диференційне числення
функції однієї змінної.

Курс рассчитан на студентов 1 курса, ряда специальностей НТУ "ХПИ", в основном "электротехника, электроэнергетика и электромеханика". Предусмотрены лекции и лабораторные работы, посвященные основным свойствам и областям применения электротехнических материалов

 

Електроний  курс-ресурс - це курс-приклад для викладачів, щодо створення комфортного освітнього інформаційного середовища та системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну інформацію у системі Moodle.

Змішане навчання - це поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльності.