Дистанційні курси 2017

Навчаюсь на курсі ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2018.

Отримав відповідні рекомендації...

Запит

Дякую.

Курс "SТЕМ- освіта в роботі сучасного педагога" орієнтований на вчителів початкових класів, вчителів трудового навчання та технологій та керівників гуртків. Курс розрахований на навчання протягом 4 тижнів (6 годин на тиждень). Курс сприятиме підвищенню професійної та загальнокультурної компетентності в контексті компетентнісно-спрямованого навчання.

Дистанційний курс «Педагогічні інструменти сучасного учителя мистецтва» розрахований на вчителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво» загальноосвітніх навчальних закладів. Процес навчання здійснюється  в рамках курсів підвищення кваліфікації на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів в очно-дистанційному форматі протягом 6 тижнів. Щотижневі затрати часу слухачів складають 6 годин.

Опрацювання курсу «Педагогічні інструменти сучасного учителя мистецтва» сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності вчителя мистецьких предметів, усвідомленому та продуктивному застосуванню сучасного мистецько-педагогічного інструментарію в контексті компетентнісно спрямованої освіти.

Програмою курсу передбачено опанування змісту наступних модулів: «Сучасні підходи до викладання мистецьких дисциплін», «Інтерактивні технології організації діяльності учнів на етапі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей», «Розвиток художньо-образного мислення на уроках мистецтва».

Курс складається злекційного кейсу до кожного модулю (конспект лекцій з рекомендованими літературою та інтернет-джерелами, презентація або відеолекція, практичні та тестові завдання).  У змісті курсу пропонуються обов’язкові і додаткові матеріали для вивчення та глосарій. Слухачі курсу мають змогу відслідкувати результативність виконання практичних і тестових завдань минулого тижня, активність на форумах, вебінарах у персональному віртуальному кабінеті. За постійної підтримки тьютора здійснюється он-лайн спілкування та  надаються рекомендації з виконання завдань поточного тижня.

Завдання курсу:

ØСистематизувати знання щодо:

·        ключових та художньо-естетичних компетентностей;

·        сучасних компетентнісно спрямованих педагогічних технологій викладання мистецьких дисциплін (зокрема інтерактивних);

·     змісту програмного та навчально-методичного забезпечення реалізації завдань освітньої галузі «Мистецтво» Державних стандартів.

ØСформувати вміння (навички):

·здійснювати  педагогічну діяльність на засадах компетентнісного підходу в мистецькій освіті;

·використовувати інтерактивні технології в процесі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей для забезпечення розвитку особистості учня;

·працювати в команді.

ØРозвинути установки до:

·створення позитивного комфортного середовища для реалізації активних методів навчання;

·інноваційності;

·аналізу;

·творчості;

·критичного мислення;

·самовдосконалення.

Очікувані навчальні результати курсу:

Ø  знання:

·        ключових та художньо-естетичних компетентностей;

·        сучасних компетентнісно спрямованих педагогічних технологій викладання мистецьких дисциплін (зокрема інтерактивних);

·     змісту програмного та навчально-методичного забезпечення реалізації завдань освітньої галузі «Мистецтво» Державних стандартів.

Øвміння:

·здійснювати педагогічну діяльність на засадах компетентнісного підходу в мистецькій освіті;

·використовувати інтерактивні технології в процесі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей для забезпечення розвитку особистості учня;

·працювати в команді.

Øустановки до:

·створення позитивного комфортного середовища для реалізації активних методів навчання;

·інноваційності;

·аналізу;

·творчості;

·критичного мислення;

·самовдосконалення.

Навчальна стратегія курсу

Реалізація завдань для досягнення результатів курсу здійснюється в дистанційному форматі шляхом:

Øознайомлення з навчальним матеріалом;

Øсамостійного вивчення навчального  матеріалу на основі розробленого для модуля комплексу навчально-методичних матеріалів;

Øвиконання практичних завдань, спрямованих на набуття слухачами  вмінь та навичок, що дозволять  в професійній діяльності застосовувати теоретичні знання;

Øучасті в практичних (семінарських) заняттях  з  метою  розвитку  критичного мислення,  установок і рис для використання у професійній діяльності набутих знань, умінь, навичок;

Øвиконання самостійних  завдань, спрямованих на закріплення  та подальший розвиток вмінь і навичок щодо застосування теоретичних знань;

Øвідповіді на тестові запитання до даного модуля.

 

Курс ориентирован на учителей художественных дисциплин музыкальное искусство, изобразительное искусство, художественная культура, интегрированный курс «Искусство» в рамках очно-заочных курсов повышения квалификации учителей на базе ООИУВ. Курс рассчитан на 5 недель и предполагает выполнение учебной деятельности в 6:00 в неделю.

 

Даний курс розрахований на учнів 9 класу загальноосвітньої школи  з метою успішного засвоєння ними теми з геометрії "Розв'язування трикутників" . У процесі вивчення курсу відбуватиметься формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання.

 

Предмет вивчення дисципліни: технологія і організація інформаційно-аналітичної діяльності як атрибуту процесу управління, обов’язкової умови ефективного менеджменту.

(Неформальна освіта) Дистанційний курс розрахований на слухачів, які мають зорово-просторовий інтелект. Навчання по принципу - “Навчання впродовж життя”

  • Курс розрахований на 10 тижнів. (Передбачено гнучкий графік).

  • Мета курсу: Допомогти слухачу набути (поліпшити) теоретичні знання, вміння щодо малювання та дизайну (проектуванню).

    Завдання курсу: провести знайомство з інструментарієм образотворчого мистецтва та дизайну. Визначити слухачу особисту техніку художнього письма та дизайну. Сформувати світогляд культури. Розвити самостійне творче мислення. Побачити практичний простір відкритої освіти. Знайти однодумців, друзів у навчанні та спілкуванні. Курс надасть знання для подальшого професійного розвитку.