Мета курсу "Вантажопідйомні машини" - ознайомити абітурієнта (та всіх, хто просто хоче розширити свій технічний кругозір) з основами однієї з базових дисциплін кафедри «Підйомно-транспортні машини і обладнання», а саме – «Вантажопідйомні машини». Пройшовши наш курс, абітурієнт зможе сформувати загальне уявлення з різноманіття типів та конструкцій вантажопідйомних машин, їх вузлів та механізмів, а також ознайомитись із областю їх застосування. 

Тривалість та призначення курсу  – 4 тиждні, кожний тиждень передбачає навантаження 2-4 години. Курс призначений для учнів 9-11 класу шкіл будь-якого спрямування, та всіх тих, хто хоче розширити свій технічний кругозір. Може бути використаним як для підготовки до подальшого навчання в НТУ “ХПІ” так і для здобуття загальнотехнічних знань. 

Автори курсу: співробітники кафедри «Підйомно-транспортні машини і обладнання»: зав. каф., проф., д.т.н. Григоров О.В., проф., к.т.н. Петренко Н.О., інж. Турчин О.В.

Викладач курсу: інж. каф. ПТМіО Турчин Ольга Володимирівна

Вимоги до абітурієнтів:

• комп’ютер з доступом до мережі Інтернет (навички користувача);

• володіння шкільним курсом математики та розділами фізики «Механіка», «Електрика» на середньому рівні

Організація навчання за курсом:

• вивчення теоретичного матеріалу;

• практичні завдання: тестові, проведенні фізичних дослідів, письмові відповіді на запитання;

• форма звіту – в залежності від типу діяльності, оцінка тижневої діяльності у баловій ситстемі:100 балів за виконання 100% завдань теми.

zaglavie.jpg Профориентационный курс для школьников и абитуриентов "Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика"

       Авторы и преподаватель курса: Аспирант кафедры «Технологии машиностроения и металлорежущие станки»  Гнучих С.С.

       Объем и продолжительность курса:1-2 часа в неделю от 4 до 5 недель.

       Цель курса: Введение в машиностроение.Привлечь внимание абитуриентов к специальности инженера, без которого не обходится ни одно современное машиностроительное предприятие. Помочь молодым людям  в закладке фундамента своего успешного будущего, остановив свой выбор на специальности инженер.

       Результаты обучения: Расширение кругозора, формирование понятия о будущей специальности, трезвая самооценка способностей к дальнейшему обучению по предмету курса в вузе и последующей работе в данной сфере.

       Требования к слушателям: Базовые знания по математики и физике в объемах, читаемых в средних или средних специальных учебных заведениях (как эквивалент – знания по данным дисциплинам обычного школьника 10-11 класса общеобразовательной средней школы). Склонность к точным наукам и технике. Способность к восприятию текстовой и видеоинформации, самостоятельной работе. Умение работать в Интернете.

       В ходе изучения этого курса будут рассмотрены следующие направления:

  • История развития станков;
  • Классификация  станков;
  • Резание материалов;
  • Информационные технологии и технологический прогресс.
  • Исторический очерк;
  • Труды и награды кафедры;

Интегрированные технологии машиностроения

В 2001 году при НТУ «Харьковский политехнический институт» создан единственный в Украине учебно-научно-производственный центр интегрированных технологий, базирующихся на идеологии и технике послойного выращивания, т. е. генерировании изделий по заданной компьютерной ЗD модели.

При послойном формообразовании изделий путем наращивании требуемых объемов материала, потребность в автоматизации и интеграции элементов технологического процесса значительно выше, чем при традиционном формообразовании путем отделения от заготовки «лишнего».

Интеграция автоматизированного проектирования (computer-aided design,CAD), автоматизированного изготовления (computer-aided manufacturing,САМ) и автоматизированного исследования (computer-aided engineering,CAE) осуществляется через общую электронную базу данных и открывает широкие возможности варьирования эксплуатационных качеств изделий. Главное преимущество, это существенное сокращение длительности полного цикла – от возникновения новой идеи до поставки изделия на рынок.

На этапе подготовки бакалавров изучение фундаментальных основ традиционного машиностроительного производства, дополнено современным автоматизированным изготовлением изделий на станках с числовым программным управлением (computer numerical control, CNC).

После защиты дипломной работы магистра предоставляется возможность продолжения обучения в аспирантуре (PhD - доктор философии) и в докторантуре кафедры (доктор технических наук) под руководством профессоров докторов наук – авторитетных в Украине и имеющих высокий индекс международного цитирования.

У курсі будуть викладені теоретичні відомості щодо розрахункових навантажень на металеві конструкції, матеріалів металевих конструкцій, методик розрахунку металевих конструкцій. Будуе розглянуто сортамент, балки, а також питання безпеки і ризиків експлуатації металевих конструкцій.

Курс призначений для студентів спеціальності 133. Галузеве машинобудування, спеціалізації “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання”.

Курс спрямований на отримання студентами інженерних уявлень, що стосуються підйомно-транспортної техніки та суміжних галузей  машинобудування; знань, що стосуються класифікації конструкцій та їх режимів роботи; практичних відомостей, що відносяться до виготовлення, експлуатації, обстеження і ремонту ПТМ; навичок з конструювання і розрахунків окремих елементів і конструкцій в цілому.

Для студентів 4 курсу спеціальності 05.05.05 – "Піднімально-транспортні машини".