Дисципліна "Управлінський облік" є дисципліною циклу професійної підготовки студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". 

Метою дисципліни є формування системи знань з теоріїї та практики управління банківськими ризиками, фахове оволодіння методами оцінки, аналізу, регулювання, моніторінгу та контролю банківських ризиків як методологічної основи розробки ефективних систем ризик-менеджменту для підтримання надійності банків

Економічний аналіз для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання.

Мета: набуття теоретичних основ і практичних навичків щодо системного економічного аналізу діяльності підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завдання: вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і способів щодо економічних явищ та процесів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємств.

Предмет: фінансово-господарська діяльність підприємств.

Курс передбачений для здобувачів магістратури спеціальності 071 "Облік і оподаткування", освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" та освітньо-наукової програми "Облік у глобльному цифровому суспільстві".

Метою вивчення курсу є засвоєння основних принципів оцінки та обліку елементів фінансової звітності за МСФЗ, методики  і техніки складання основних форм звітності.

Завдання курсу - вивчення принципів та методик оцінки і бухгалтерського обліку, а також організації та складання фінансової звітності, набуття вмінь і навичок та оволодіння практичним досвідом щодо застосування методик бухгалтерського обліку та складання фінансової  звітності.

 

Метою курсу «Макроекономіка» є оволодіння теоретичними  знаннями та практичними навички з питань механізму функціонування та розвитку національної економіки на основі сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою, та досвіду, набутого макроекономічною практикою.

Завдання курсу: визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методології; забезпечення глибокого розуміння категорій і законів цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, діалектики об’єктивного і суб’єктивного в розвитку суспільства; висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів; розгляд базових моделей економічної рівноваги; визначення чинників та розкриття основ економічного зростання; розкриття механізму основних складових державної економічної політики.

Організація навчального процесу за дистанційною формою для студентів та викладачів