Загальна мета курсу:
навчити та прищепити тим, хто навчається, уміння і навички самостійного управління військовими підрозділами, організації службових стосунків і особистої роботи, виконання вимог керівних документів з питань управління військовими підрозділами.
Опис курсу
Кількість кредитів – 4;  Блоків змістових модулів – 3;  Змістових модулів – 10;  Загальна кількість годин – 120 год.
 Компетентності, яки набуваються тими, хто навчається під час засвоєння курсу:
1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі військового управління, а саме під час управління підрозділом , що передбачає застосування теорії та методів військового управління, системного аналізу і дослідження операцій, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
2. Здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що склалася.
3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
4. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і взятих обов’язків.
5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
6. Здатність спілкуватися діловою державною мовою як усно, так і письмово.
7. Знання та розуміння щодо управління підрозділом в ході підготовки та ведення бою, здійснення повсякденної діяльності в підрозділі (за родами військ видів Збройних Сил).
8. Здатність оцінювати противника та прогнозувати найбільш ймовірні варіанти його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою.
9. Здатність здійснювати морально-психологічне забезпечення у військовому підрозділі.
10. Здатність працювати автономно та в команді (включаючи навички лідерства), виконуючи посадові обов’язки за посадою призначення в ході повсякденної діяльності та бойового застосування підрозділу (за родами військ видів Збройних Сил).
11. Здатність шляхом самостійного навчання, проведення аналізу і надання критичної оцінки інформації з різних джерел, освоїти нові області, використовуючи здобуті знання з військового управління підрозділами за родами військ видів Збройних Сил).