Мета: навчити та прищепити курсантам методологічні основи теорії розвитку воєнного мистецтва, уміння і навички в різних умовах обстановки самостійно управляти військовими підрозділами, основаними на досвіді минулого, що в результаті сприятиме організації службових стосунків і особистої роботи, виконанню вимог керівних документів з питань виконання професійної службової діяльності.

Завдання: виробити у курсантів цілісні уявлення про воєнну історію, як науку, що вивчає війни та збройні сили минулого, залежно від матеріально-технічних, соціально-економічних та політичних умов життя суспільства та засвоїти досвід методів і способів ведення боїв (бойових дій), які застосовувалися у всесвітніх війнах і у локальних конфліктах збройними силами провідних країн світу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен розвивати такі компетенції:

1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

2. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

3. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і взятих обов’язків.

5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

8. Здатність оцінювати противника та прогнозувати найбільш ймовірні варіанти його дій при вирішенні бойових завдань в різних видах бою.

9. Здатність працювати автономно та в команді (включаючи навички лідерства), виконуючи посадові обов’язки в ході бойового застосування та повсякденної діяльності підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України).

10. Здатність впроваджувати моделі, методології й організацію процесу розробки управлінського рішення під час виконання службових обов’язків.

11. Здатність опанувати знаннями основних теоретичних положень, пов’язаних з логікою командирської діяльності.

Згідно з вимогами освітньої програми визначені та сформульовані наступні результати навчаннякурсантів:

1. Курсант вміє використовувати в процесі професійної діяльності різні питання для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем.

2. Курсант вміє аналізувати основні технічні рішення, що реалізовані у зразках озброєння і військової техніки.

3. Курсант вміє планувати, готувати та проводити заняття з особовим складом з технічної та спеціальної підготовки, водіння згідно стандартів та забезпечувати належну підготовку технічних спеціалістів.

4. Курсант вміє читати структурні, функціональні і принципові схеми та схеми з’єднань електрообладнанння, готувати до роботи та перевіряти працездатність пристроїв, приладів і вузлів автоматизованих систем управління озброєнням, зокрема і систем управління вогнем в цілому, використовувати контрольно-вимірювальні прилади для діагностики та пошуку несправностей в автоматизованих системах управління озброєнням бойових машин, самостійно вивчати та оцінювати вдосконаленість пристроїв та приладів систем управління вогнем нових зразків бронетехніки.

Метою викладання навчальної дисципліни “Технологія відновлення систем озброєння” є навчити курсантів організації відновлення озброєння бойових машин в підрозділах, сформувати у них тверді практичні навички в виконанні практичних робіт з демонтажу та монтажу вузлів та складальних одиниць озброєння бойових машин  у стаціонарних та польових умовах, розвивати у курсантів творчий хист з аналізу військових ситуацій і використання досягнень науки і техніки в інтересах розвитку відновлення систем озброєння.

Метою дисципліни є: підготувати офіцера військ РХБ захисту та екології як спеціаліста, який знає призначення, характеристику та будову БТР – 80, БРДМ - 2; правила водіння бойових машин; володіє практичними навичками з водіння БТР – 80 та БРДМ - 2; вміє проводити технічне обслуговування, усувати несправності і виконувати регулювальні роботи в системах, вузлах та агрегатах БТР – 80 та БРДМ - 2.

Згідно з вимогами освітньої програми визначені та сформульовані наступні результати навчаннякурсантів:

    1. Курсант повинен показати знання:

технічних характеристик, будови та правил експлуатації озброєння і військової техніки підрозділу;

технічних характеристик військової техніки та озброєння армій держав членів НАТО та противника.

Курсант повинен показати уміння: володіти озброєнням та військовою технікою підрозділу(у тому числі автомобільна підготовка);

підтримувати озброєння та військову техніку підрозділу в постійній бойовій готовності;

забезпечувати правильну експлуатацію озброєння та військової техніки підрозділу, її обслуговування і збереження;

готувати озброєння і військову техніку до виходу на кожне навчання чи заняття;

забезпечувати дотримання заходів безпеки на заняттях, стрільбах,  навчаннях і під час роботи з технікою  та  озброєнням.

2. Курсант повинен демонструвати здатність впевнено керувати зразками бронетанкового озброєння та техніки у різних умовах тактичної обстановки та місцевості

       Метою викладання навчальної дисципліни “Стрілецька зброя та вогнева підготовка” є навчити курсантів умілому та ефективному використанню стрілецької зброї з метою нанесення поразки наземному противнику у будь-яких умовах сучасного бою, організації навчання особового складу та підтримування стрілецької зброї на рівні, який забезпечує високу бойову готовність підрозділу та вирішення ним завдань мирного часу. 

       Згідно з вимогами освітньої програми визначені та сформульовані наступні результати навчаннякурсантів:                                                           1. Знати тактико-технічні характеристики стрілецької зброї та озброєння БТР, ручних гранат, інших боєприпасів, принципи будови та роботи, способи їх використання у бою.                                                                                                                                                                                                                                2. Знати правила безпеки при поводженні зі зброєю, ручними гранатами, іншими боєприпасами.                                                                                                  3. Курсант демонструє уміння готувати особисту зброю та обладнання для роботи на полі бою, вдень і вночі.                                                                              4. Курсант демонструє здатність виконувати стрільби зі стрілецької зброї, вести влучний вогонь у заданому напрямку.                                                              5. Курсант демонструє здатність метати ручні гранати у різних умовах.                                                                                                                                            6. Курсант демонструє навички: методичні, саморозвитку, самоосвіти протягом життя, підвищення бойової майстерності, вивчення та використання передового досвіду.

Запланований результат навчання

 

Згідно з вимогами освітньої програми визначені та сформульовані наступні результати навчаннякурсантів:

1. Демонструє знання основи руху, прийоми управління і правила водіння в різних умовах місцевості, тактичної обстановки, погоди і видимості.

2. Демонструє знання  вимог Курсу водіння бойових машин Збройних Сил України (КВБМ-08) і зміст Програми бойової підготовки механізованих та танкових підрозділів з водіння.

3. Демонструє уміння впевнено керувати зразками бронетанкового озброєння та техніки у різних умовах тактичної обстановки та місцевості.

4. Демонструє знання організації, методики навчання, порядоку підготовки і проведення занять з водіння бойових машин з особовим складом підрозділу.

 

Запланований результат навчання

 

Згідно з вимогами освітньої програми визначені та сформульовані наступні результати навчання курсантів:

1. Знати технічні характеристики, будову та правила експлуатації озброєння і військової техніки підрозділу, армій держав членів НАТО та противника.

2. Курсант демонструє уміння володіти озброєнням та військовою технікою підрозділу.

3. Курсант демонструє уміння підтримувати озброєння та військову техніку підрозділу в постійній бойовій готовності.

4. Курсант демонструє здатність забезпечувати правильну експлуатацію озброєння та військової техніки підрозділу, її обслуговування і збереження.

5. Курсант демонструє уміння готувати озброєння і військову техніку до виходу на кожне навчання чи заняття.

6. Курсант демонструє здатність забезпечувати дотримання заходів безпеки на заняттях, стрільбах,  навчаннях і під час роботи з технікою  та  озброєнням.

7. Курсант демонструє уміння перевіряти технічний стан озброєння, бойової та іншої техніки підрозділу.

8. Курсант демонструє уміння застосовувати знання з теорії та конструкції двигунів внутрішнього згорання, будови, порядку і правил експлуатації та ремонту озброєння, бойової та іншої техніки підрозділу, керувати роботами, пов’язаними з технічним обслуговуванням озброєння, бойової та іншої техніки, їх ремонтом.

9. Курсант демонструє уміння планувати та організовувати технічно правильну експлуатацію та ремонт озброєння, бойової та іншої техніки підрозділу, вживати заходи щодо утримання їх в справному стані.

10. Курсант демонструє здатність організовувати роботи по підготовці озброєння, бойової та іншої техніки підрозділу до застосування за призначенням.

11. Курсант демонструє здатність ефективно застосовувати озброєння бойових машин підрозділу.