Практичний курс призначений для студентів технічних спеціальностей
заочної та дистанційної форм навчання
Пропонований курс містить приклади розв’язання типових задач і
вправ, виконання яких сприяє засвоєнню фундаментальних понять вищої
математики. Необхідна кількість теорії та велика кількість прикладів
відповідає особливостям самостійного навчання. Досить дрібне розбиття на
теми дозволяє використовувати його з різними навчальними програмами та
при побудові індивідуальних траєкторій навчання.
Перша частина курсу відповідає програмі першого семестру. А саме,
включає наступні змістові модулі: елементи лінійної алгебри та аналітичної
геометрії, теорію границь функції однієї змінної та диференційне числення
функції однієї змінної.