The purpose of the discipline is to form students' knowledge and skills on legal and economic aspects of the acquisition, disposal and protection of intellectual property rights, to acquaint students with the peculiarities of intellectual property as a result of intellectual creativity in any field of human life, to promote intellectual property and instill in the future specialist respect for the results of intellectual and creative work of man

Мета  - сформувати у студентів основи знань та вмінь щодо правових та економічних аспектів проблем набуття, розпорядження та захисту  прав на об’єкти інтелектуальної власності, ознайомити студентів із особливістю інтелектуальної власності як результату інтелектуальної творчої праці людини у будь-якій сфері людської життєдіяльності, популяризувати інтелектуальну власність та виховати у майбутнього фахівця повагу до результатів інтелектуальної творчої праці людини.

Мета

Дисципліна має метою вивчення:

-       комплексного погляду на сучасні веб-технології

 

Компетентності

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням сучасних веб-технологій.

Готовність застосування сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації систем автоматичного проектування, здатність застосовувати їх на всіх етапах життєвого циклу програмного продукту.

 

Результати навчання

Знання підходів та методів проектування та розробки програмного забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління, та вміння їх використовувати при розробці програмного забезпечення із застосуванням сучасних веб-технологій.

Дисципліна має метою вивчення:

технології, засоби та відкриті стандарти процесно-орієнтованого підходу та сервісно-орієнтованої архітектури (СОА) для інтеграції прикладень, процесів, даних, інтегрованих робочих місць, ресурсів, управління інтегрованими системами та технології та засоби моделювання, аналізу, проектування інтегрованих інформаційних систем.

  • Вид дисципліни: нормативна

Рівень:спеціаліст, магістр

Кількість кредитів ECTS: 5

Форма навчання: денна, заочна

Головна мета вивчення курсу “Економіка інтелектуальної власності ” досягнення розуміння методології та економіко-правових основ комерціалізації та оцінки вартості майнових прав на інтелектуальну власність, об’єктів, цілей та видів  оцінювання, дати можливість практичного застосування різних підходів до визначення вартості ОПІВ; визначення  збитків від порушення праволодіьців інтелектуального продукту;  сприяння розумінню  доцільності    придбання чи продажу інтелектуальної власності (ІВ).