Мета курсу: формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з використання принципів, підходів та методів стратегічного управлінського обліку у системі управління підприємства

Курс призначено для студентів 5-го курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" всіх форм навчання

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітня програма Облік, аудит і оподаткування

Вид дисципліни професійна підготовка; обов’язкова

 

 

Дисципліна спрямована на оволодіння оптимізаційними методами і моделями; набуття практичних навичок застосування обліково-аналітичної інформації при моделюванні, прогнозуванні та пошуку оптимальних стратегій на всіх рівнях економічної системи.

 

Уровень высшего образования: первый (бакалаврский)

Область знаний 07 Управление и администрирование

Специальность 071 Учет и налогообложение

Образовательная программа Учет, аудит и налогообложение

Вид дисциплины профессиональная подготовка по специальности; обязательная

 

Дисциплина направлена на овладение оптимизационными методами и моделями; приобретение практических навыков использования учетно-аналитической информации при моделировании, прогнозировании и поиске оптимальных стратегий на всех уровнях экономической системы.

 

Курс призначений для студентів бакалаврів денної форми навчання зі спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітньої програми облік, аудит і оподаткування.

Дисциплина "Балансы" включена в базовую часть учебного плана для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 071 "Учет и налогообложение".

Мета курсу: формування системи теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг.