Метою викладання дисципліни "Проектний  менеджмент" є формування у майбутніх науковців належних теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосування інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів для досягнення ефективного функціонування й розвитку галузей національного господарства.

Предметом курсу є вивчення методів та інструментарію аналізу проектних рішень.

Вивчення курсу "Проектний менеджмент" повинно забезпечити підготовку студентів спеціальності 075 для майбутньої самостійної практичної роботи на підприємствах та інших суб’єктів підприємства на основі опанування наукових підходів до вирішення економічних проблем з розробки оптимального проекту, документально оформленого, та визначення умов його успішної реалізації.

Вивчення дисципліни передбачає розв’язання таких завдань:

  • освоєння основних концепцій, понять, методів і підходів, що використовуються у світовій практиці при аналізі проектних рішень;
  • набуття навичок використання інструментарію проектного аналізу, порівняння та обґрунтування вибору проектів, оцінювання проектів щодо маркетингової технології, екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості.
   
   

Мета курсу - оволодіння студентами основами економіки, системних знань ринкових механізмів, поняттями про основні функції економіки, основними положеннями науки і практики економіки підприємства, концепцією підготовки спеціалістів у галузі економіки, функціями економістів у промисловому виробництві та інших сферах національного господарства.

Дистанційний курс «Організація виробництва та маркетинг» має на меті сформувати у студентів цілісне уявлення про весь цикл робот з організації виробництва, управління цим процесом та взаємозв’язок між окремими його складовими, а також навчити ефективно організовувати виробничий процес, орієнтуючи його на вимоги ринку.

Дистанційний курс «Організація виробництва та маркетинг» розрахований на 8 тижнів і орієнтований на студентів спеціальності «Промислова електроніка» заочної форми навчання. Під час навчання використовується виконання індивідуальних завдань, робота в форумі, обговорення проблемних питань.

Модуль 1 „Основи обґрунтування господарських рішень”

 

1 Сутнісна характеристика господарських рішень

2 Технологія прийняття рішень господарської діяльності

3 Методичні основи підготовки господарських рішень

4 Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності

5 Прогнозування та аналіз господарських рішень

6 Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

7 Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності

8 Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень

 

Модуль 2 „Урахування ризиків при обґрунтуванні господарських рішень”

 

9 Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

10 Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику

11 Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях

12 Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику

13 Якісне оцінювання підприємницьких ризиків

14 Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків

15 Основи ризик-менеджменту

16 Напрями и методи регулювання та зниження ступеня ризику

Курс «Маркетинг» призначений для студентів, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні усіх спеціальностей. 

Цей курс буде використовуватись, в якості дублюючого для студентів денної форми навчання.

Тривалість навчання - один семестр (16 тижнів).

Динамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає переорієнтації зусиль менеджменту підприємства із забезпечення поточних результатів діяльності в площину забезпечення конкурентних переваг, формування яких є певним гарантом тривалого ефективного функціонування підприємства і залежить від якості реалізації його потенціалу.

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на діяльність підприємства і його конкурентоспроможність, а також оцінка його потенціалу здійснюються в ході управлінського обстеження, яке проводять для вироблення управлінських рішень стратегічного характеру і стратегічного управління, що не виключає застосування результатів обстеження і для вирішення різних тактичних задач.

Мета дисципліни – надання знань про закономірності, принципи й особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Предмет курсу:  процеси і методи формування та оцінювання потенціалу підприємства.