Мета курсу - оволодіння студентами основами економіки, системних знань ринкових механізмів, поняттями про основні функції економіки, основними положеннями науки і практики економіки підприємства, концепцією підготовки спеціалістів у галузі економіки, функціями економістів у промисловому виробництві та інших сферах національного господарства.

Дистанційний курс «Організація виробництва та маркетинг» має на меті сформувати у студентів цілісне уявлення про весь цикл робот з організації виробництва, управління цим процесом та взаємозв’язок між окремими його складовими, а також навчити ефективно організовувати виробничий процес, орієнтуючи його на вимоги ринку.

Дистанційний курс «Організація виробництва та маркетинг» розрахований на 8 тижнів і орієнтований на студентів спеціальності «Промислова електроніка» заочної форми навчання. Під час навчання використовується виконання індивідуальних завдань, робота в форумі, обговорення проблемних питань.

Модуль 1 „Основи обґрунтування господарських рішень”

 

1 Сутнісна характеристика господарських рішень

2 Технологія прийняття рішень господарської діяльності

3 Методичні основи підготовки господарських рішень

4 Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності

5 Прогнозування та аналіз господарських рішень

6 Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

7 Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності

8 Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень

 

Модуль 2 „Урахування ризиків при обґрунтуванні господарських рішень”

 

9 Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

10 Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику

11 Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях

12 Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику

13 Якісне оцінювання підприємницьких ризиків

14 Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків

15 Основи ризик-менеджменту

16 Напрями и методи регулювання та зниження ступеня ризику